Actualiteit

Info over (langer) COMFORTABEL WONEN nog weinig toegankelijk op gemeentelijke sites.

Comfortabel wonen is voor iedereen belangrijk. Denk alleen al aan het regelen van de binnentemperatuur in het hele huis. Denk ook aan de vele toepassingen van "Internet der Dingen" en denk aan beveiliging/personenalarmering. Veel toepassingen zijn al te koop bij Doe het Zelf winkels, elektronicawinkels en webwinkels. Probleem is dat veel toepassingen onderling niet compatibel zijn. Veel toepassingen zijn ook onnodig duur voor de consument. En veel toepassingen zijn niet gecertificeerd om te gebruiken in combinatie met domotica in de zorg en e-healthcommunicatie.

LaCoTA streeft ernaar dat er per gemeente een Scherm van ... komt. Buren, mantelzorgers en familieleden op afstand, kunnen elkaar dan gemakkelijker ondersteunen door per huishouden een Comfort-tablet samen te stellen met adequate domotica en de juiste dienstverlening en ondersteuning. Dat bevordert ook dat welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en consumentenorganisaties minder langs elkaar heen werken door steeds opnieuw kleine pilots te starten en niet door te zetten.

Op sommige gemeentelijke sites is enige info over dit thema te vinden achter het zoekwoord "mantelzorg". Makkelijker is het om het ook gewoon te kunnen vinden achter het zoekwoord "Comfortabel Wonen". 

Andere belangrijke zoekwoorden die meestal niet te vinden zijn op gemeentelijke sites:

 • beeldbelplatform (en "Scherm van")
 • beeldbelzorg (en beeldbeldienstverlening)
 • comfort-tablet (en "internet der dingen")
 • e-health
 • e-slot (en vervanging sleutelkluisje)
 • gemeenschappelijk wonen (en andere woonvarianten zoals Buurgemeenschap en Cirkelgroep)
 • personenalarmering (en idem via beeldbelplatform)
 • sensoren
 • slimme thermostaten (en besparen op energiekosten)
 • telefooncirkel (en beeldbelcirkel)
 • verpleeghuiszorg thuis
 • woningaanpassing (en Lager Zelfstandig Thuis)
 • ziekenhuiszorg thuis

Scherm van gemeente ..............

LaCoTA streeft ernaar dat er per gemeente een Scherm van ... komt. 

Kijk als voorbeeld naar het Scherm van Ede www.schermvanede.nl.

LaCoTA werkt op dit moment o.a aan het Scherm van ..... Harderwijk, Amersfoort, Baarn, Houten en Leusden.

Cubigo werkt op dit moment aan het Scherm van .... Hoorn.

Ook de volgende gemeenten zijn actief op het dienstenplatform van Cubigo / LaCoTA / XScomfort: 

 • Bergen
 • Kessel
 • Goes

Veel plaatselijke afdelingen van de ouderenbond KBO zijn actief op het dienstenplatform van Cubigo en dragen zo bij aan Langer Comfortabel Wonen met een Comfort-tablet.

Ook zijn er een aantal lokale zorgaanbieders actief op het platform:

 • Boxtel, Thuis Zorggroep Elde
 • Helmond, de Zorgboog
 • Leudal, Proteion
 • Sittard-Geleen, Zuyderland Thuiszorg 
 • Veldhoven, Zuidzorg 

Buurgemeenschappen

 • Grubbenvorst (http://www.mijnbuurtplein.nl/grubbenvorst-online)
 • Ubbergen (http://www.mijnbuurtplein.nl/dorpspleinubbergen)

Steunpunten Mantelzorg

 • Bunnik: Mezzo (Community voor mantelzorgers)
 • Maastricht: Steunpunt Mantelzorg Zuid
 Beleefruimte / demowoning

 • Amersfoort: Living Lab Vathorst

Gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen

LaCoTA heeft samen met partners een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Het streven is dat de gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties, waaronder woningcorporaties, met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie waaronder beeldbelcommunicatie. Actieve buurtverbinders zijn van groot belang om senioren en mantelzorgers vertrouwd te maken met nieuwe technologie. Leren omgaan met een tablet is pas het begin!

Eén van de resultaten van een gemeentebreed doorbraaktraject kan zijn dat er binnen de gemeenten een beeldbelplatform komt met gemeentelijke informatie, dienstenaanbod, mantelzorgcommunicatie en beeldbelzorg.

Kijk als voorbeeld naar www.schermvanede.nl.

Gemeentebrede trajecten Langer Comfortabel Wonen in Amersfoort, Ede en Harderwijk

LaCoTA heeft in 2016 een consulent geleverd voor de start van de uitvoering van gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen in deze 3 gemeenten. Een van de resultaten van de gemeentebrede doorbraaktrajecten was het schrijven van een algemeen draaiboek met modulen die kunnen bijdragen aan Langer Comfortabel Wonen. Een aantal modulen is gericht op het monitoren van resultaten en effecten.

De oprichting van het Living Lab in de wijk Vathorst te Amersfoort is mede een resultaat voor het Gemeentebrede Doorbraaktraject in Amersfoort. De gemeente Ede heeft tijdens het traject gekozen voor een nieuw beeldbelplatform (Cubigo); waarna LaCoTA heeft gewerkt aan een integratie met een elektronisch voordeurslot, sensoren en overige domotica. In Harderwijk is tijdens het traject ervoor gekozen sleutelkluisjes te gaan vervangen door elektronische voordeursloten.

Zie eerder op deze pagina een opsomming van meer mogelijke modulen die aandacht kunnen krijgen gedurende een doorbraaktraject. Ook berichten we over Belevingsruimtes, WijkLeerbedrijven en de LaCoTA Comfort-tablet.

CAI JOURNAAL 7 - aandacht voor LaCoTA Comfort-pakket op MantelzorgScherm en Glasvezelnet.

www.youtube.com/watch?v=xn7QSfBBEks
6 jul. 2015 - Geüpload door BroadCommunications
 
 
 

LANGER ZELFSTANDIG WONEN: van opgave naar uitdaging!

Bewustwordingscampagne in de Provincie Utrecht

LaCoTA en Atrivé hebben naar alle gemeenten in de provincie Utrecht een mailing verstuurd naar aanleiding van de workshop ‘Bewoner van bewust naar actief’ die wij 8 februari jl. verzorgd hebben tijdens de Get Connected-bijeenkomst ‘Wijkgerichte aanpak: Groen & Gezond Wonen’. Deze bijeenkomst werd door de EBU georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst kwamen vraag en aanbod bij elkaar om vervolgstappen te maken als het gaat om een gecombineerde aanpak van nul-op-de-meter (NOM) en levensloopflexibel wonen. Onze bewustwordingscampagne ‘Langer Comfortabel Wonen’ is een vervolgstap.

Thuistechnologie om langer comfortabel te wonen en als verbindende schakel in en met de buurt

Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Ook het overheidsbeleid is hier op gericht. Thuistechnologie (domotica) en beeldschermzorg maken het gemakkelijker om langer comfortabel en veilig te wonen. Echter, nog lang niet iedereen is daarmee al vertrouwd. Met onze bewustwordingscampagne ‘Langer comfortabel wonen’ bevorderen wij dat senioren zich bewust worden van de mogelijkheden en meerwaarde van thuistechnologie en bewust kiezen voor thuistechnologie die aansluit bij moderne buurtcommunicatie (beeldbelverbinding met leveranciers zoals thuisbezorgen van boodschappen, buurtdiensten, mantelzorg en zorgaanbieders). Wij vinden het belangrijk dat de gemeente de regie neemt om te komen tot een integrale aanpak bij het stimuleren van thuistechnologie en langer zelfstandig wonen. Wij leveren daarvoor een modulaire aanpak.
 
~text?txtsize=25&txt=680%C3%97242&w=680&h=242
Meer weten over onze modulaire aanpak?
De campagne ‘Langer comfortabel wonen’ wordt samen met u als gemeente vormgegeven. Wij zorgen voor een aanpak waar vanuit de lokale kracht inwoners maximaal geïnformeerd en betrokken worden om hen te activeren thuistechnologie in te zetten in het dagelijks leven. Een aantal ‘modules’ in onze aanpak staan hieronder beschreven.
Lees meer
 
Contact Atrivé
Anita Lahuis, Atrivé, a.lahuis@atrive.nl. 
Atrivé is een adviesbureau op het brede terrein van wonen en heeft talrijke bewustwordingscampagne in het kader van langer thuis wonen in opdracht van regio’s, gemeenten of corporaties begeleid.
Lees meer
 
 
Contact LaCoTa
Wim Kromwijk, LaCoTA wim.kromwijk@lacota.nl. 
LaCoTA is een landelijke Coöperatie die vanuit woonconsumentenperspectief buurgemeenschappen en lokale zorgcoöperaties ondersteunt in het gebruik van moderne thuistechnologie (domotica).
 
Lees meer


Management zorgaanbieders, woningcorporaties en welzijnsorganisaties, moet verder kijken dan innovatie eigen sector

Het is van groot belang het gesprek met de gemeenten aan te gaan over het belang van een GEMEENTELIJK PLATFORM VOOR INNOVATIE LANGER COMFORTABEL WONEN. Platform kan gebruik maken van draaiboek dat door LaCoTA is ontwikkeld.

Gemeenten kunnen ook zelf het initiatief nemen en management uitnodigen gezamenlijk te werken aan een integrale benadering om optimaal gebruik te maken van alle nieuwe ontwikkelingen.

Modulen Gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen / Thuistechnologie

Gemeentebrede Doorbraaktrajecten worden opgebouwd uit losse modulen. De campagne ‘Langer comfortabel wonen’ wordt samen met de gemeente vormgegeven. Daarvoor doen wij de gemeente een voorstel. Wij zorgen door de inzet van een ingewerkte consulent voor een aanpak waar vanuit de lokale kracht, inwoners maximaal geïnformeerd en betrokken raken en mensen thuistechnologie gaan inzetten in het dagelijks leven.

Belangrijke modulen zijn:

 1. Mobiliseren van woonzorgconsumenten door een bewustwordingscampagne
 2. Begeleiding van de startfase van het doorbraakproject door een ingewerkt consulent
 3. Draagvlak creëren bij welzijnsorganisatie, woningcorporaties, zorgaanbieders, woonzorgconsumentenorganisaties WMO-raad en Woonadviescommissie
 4. Kiezen van een beeldbelplatform waarop een Comfort-pakket kan “communiceren”
 5. Samenstellen Comfort-pakket
 6. Kiezen van een matchingplatform voor burenhulp, klussen, en diensten; waaronder
  • Buurtcommunicatie
  • Maaltijdkeuze
  • Mobiliteit
 1. Voorlichting over comfort, thuistechnologie, domotica, Internet der Dingen, en hulpmiddelen
 2. Aanbieden en uitvoeren van een Woonscan en advies woningaanpassingen
 3. Opzetten van Train de Trainertraject (in samenwerking met bibliotheek en woonzorgconsumentenorganisatie)
 4. Realiseren van een WijkLeerbedrijf (in samenwerking met een ROC)

Ook kunnen we modulen aanbieden voor:

 1. Monitoring vanuit de WMO-Raad of Woonadviescommissie
 2. Monitoring vanuit Economische Zaken
 3. Monitoren van gemeentelijke woonvisie
 4. Voorlichting woonvarianten
 5. Mantelzorgscherm
 6. WoonbewustBeurs
 7. Nul op de Meter projecten
 8. Blijversregeling
 9. Personenalarmering en project vervanging sleutelkluisjes door e-sloten
 10. Leefscan
 11. Wijkscan
 12. Eenzaamheidsbestrijding; waaronder
  • Virtuele buurtcommunicatie
  • Telefooncirkel, Beeldbelcirkel, Buurgemeenschap of Cirkelgroep
  • Buurt TV
 1. Een Slimme Woning/Kamer als demoruimte / belevingsruimte
 2. Intensiveren gebruik kabel / glasvezel
 3. Aparte zorgpoort internetrouter
 4. Compatabiliteit telecomplatforms
 5. Gemeentebrede publiciteit
 6. Eventueel parallel pilot met zorgaanbieder(s)

Verder werken we aan modulen voor o.a.:

 • Ziekenhuiszorg Thuis
 • Verpleeghuiszorg Thuis
 • App-store voor de Comfort-tablet
 • Aanvullend onderzoek diverse deelaspecten vanuit HBO / Universiteit

In memoriam Jan de Lange, bestuurslid / kaderlid-vraagbaak coördinator HCC!SeniorenAcademie

 
 
De oud-militair Jan de Lange heeft zijn laatste strijd niet kunnen winnen. Op 24  juli 2017 overleed hij te Dronten.
 
In 2012 meldde hij zich aan bij de SeniorenAcademie, die toen haar vraagbaakomgeving nieuw leven wilde inblazen.
Jan heeft er enthousiast aan meegewerkt om deze te automatiseren.
Hij was voortdurend doende om de HCC-vraagbaak te coördineren en op een hoger niveau te brengen.
 
Later kwam daar het bestuurslidmaatschap bij van de SeniorenAcademie en was hij contactpersoon voor de samenwerking met de colleges en LaCoTA.
Jan was ook altijd actief op beurzen, waar (aspirant)leden enthousiast waren over zijn uitleg en kennis.
Bijeenkomsten woonde hij graag bij en zijn kennis van Android gebruikte hij in een aangenaam spel met de Apple-deskundigen.
 
Als mens was Jan een bescheiden persoon, een rustige en vriendelijke man met veel parate kennis van alles wat je met een laptop en tablet kan doen. Wij missen hem nu al. 
 
Rust in vrede, Jan
 
Bestuur HCC!SeniorenAcademie
Directie LaCoTA

LaCoTA levert bijdrage aan congresdagen Waardigheid en Trots op 3 juli 2017: Pleidooi voor gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen

 

Naar verwachting zal in de (nabije) toekomst de meeste verpleeghuiszorg bij mensen thuis worden gegeven. Hoe doen we dat op een verantwoorde en doelmatige wijze? LaCoTA, is een landelijke coöperatie die het ontstaan van buurgemeenschappen en lokale zorgcoöperaties ondersteunt met kennis en met implementatie van, onder andere, moderne thuistechnologie (domotica).  LaCoTA heeft samen met partners een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Het streven is dat de gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie waaronder beeldbelcommunicatie. Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA licht zijn ervaringen met co-creatie voor Langer Comfortabel Wonen toe en pleit voor gemeente brede ondersteuning daarbij.

Spreker: Wim G. Kromwijk MSM, directeur LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie)

Beleefhuizen in Nederland

De gemeente Houten, woningcorporatie Viveste, welzijnsorganisatie VanHouten&co en zorgaanbieder Zorgspectrum ontwikkelen een Duurzaam Domotica Huis Houten. Een "beleefruimte" en demonstratieruimte. Het appartement op Het Rond wordt de plek waar inwoners van Houten (eenvoudige) woningaanpassingen, domoticatoepassingen en energiebespaarders kunnen zien, uitproberen en misschien zelfs wel kopen.

Er zijn in Nederland meer van dergelijke "beleefruimtes":

 1. Woning van Smart Homes          Eindhoven (bij Evoluon)

 2. Slimste Huis Alkmaar                  Alkmaar

 3. Huis van Heden                          Leeuwarden

 4. Beleefhuis Hoorn                        Hoorn

 5. LivingLab Hart van Vathorst       Amersfoort

 6. Slim Thuis huis                           Doetinchem

 7. Vivalib woonconcept                   Rotterdam

 8. Dementiehuis van de toekomst   Emmen

 9. Huis-van-morgen.nl                    Roosendaal (care innovation centre, ROC West Brabant, Kellebeek college)

 10. Mobiele versie Huis van morgen  Roosendaal

 11. Huisvanmorgen.nu                     Panningen

Leerbedrijven en WijkLeerbedrijven

LaCoTA is betrokken bij de invulling van diverse (Wijk)Leerbedrijven in het land. Er zijn verschillende vormen. Sterk afhankelijk van de partij die betaalt voor het opleidingstraject.

 1. Soms is het leerbedrijf de organisatie en eventueel fysieke plek van waaruit leerlingen/stagiaires van een zorgorganisatie stage lopen bij mensen in de wijk (zoals in de wijk Soesterkwartier in Amersfoort)
 2. Soms de fysieke plek van waaruit leerlingen van een ROC stage lopen in de wijk om  diverse diensten te leren verrichten (de opzet die ROC Midden Nederland nastreeft voor de wijken Overvecht en Dichterswijk in Utrecht)
 3. Een Calibris WijkLeerbedrijf; zoals onder ad 1 maar de studentengroep is hier gemixt met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. (CalibrisAdvies organiseert inmiddels ongeveer 15 van dergelijke WijkLeerbedrijven).
 4. Een Calibris WijkLeerbedrijf PLUS. Als ad 3 maar nu nadrukkelijk met het aspect Thuistechnologie toegevoegd en een daaraan gekoppelde visie op een gemeentebreed traject. Zo’n versie werken CalibrisAdvies en LaCoTA op dit moment uit voor o.a. de gemeenten Houten en Harderwijk. Ook buurtcommunicatie en de rol van een bibliotheek en welzijnsorganisatie zijn hierin van belang.
 5. Een Regionaal Leerbedrijf PLUS. Zo’n versie werken CalibrisAdvies en LaCoTA op dit moment uit voor de regiogemeenten rond Harderwijk. Ook hier wordt nadrukkelijk het aspect Thuistechnologie toegevoegd en een daaraan gekoppelde visie op een gemeentebreed traject.

Ongetwijfeld zijn er nog meer varianten.

LaCoTA en Atrivé verzorgden werksessie voor bijeenkomst EBU

Op 8 februari 2017 organiseerde de EBU (Economic Board Utrecht) een provinciale bijeenkomst om twee ambities bij een te brengen; de inspanning van gemeenten om meer woningen levensloopflexibel te maken en om meer woningen energiezuiniger te maken.

Het werd een bijeenkomst die heel goed aansluit op het LaCoTA pleidooi voor gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Samen met adviesbureau Atrivé heeft LaCoTA in de werksessie "Bewoners van bewust naar actief" belicht hoe de gemeente Houten het Duurzaam Domotica Huis effectiever kan inzetten voor een gemeentebrede voorlichtingscampagne.

Het verslag van de werksessie en ook die van de drie andere sessies (Nieuwegein, Bunnik en Amersfoort) kunt u nalezen op http://www.economicboardutrecht.nl/nieuws/nom-levensloopflexibel-een-kansrijke-combinatie  

 

Langer Comfortabel Thuis Alliantie (LaCoTA)

LaCoTA is bezig met het opzetten van een Alliantie van consulenten ter ondersteuning van Gemeentebrede Doorbraaktrajecten. Het wordt een Alliantie van ZZP-ers, medewerkers van adviesbureaus en deskundigen op deelterreinen. In het businessmodel ondersteunt iedere consulent ongeveer 5 gemeenten in het vormgeven van het Doorbraaktraject. De Alliantie werkt onderling samen via regionale/provinciale/landelijke uitwisseling van kennis en ervaring. Samen houden we ook het draaiboek met modulen actueel en doen we een deel van de acquisitie.

 

Nieuwsbrief ANDERS EN ACTIEF WONEN april 2017 is verzonden in een oplage van 1000 stuks

April-nummer (nummer 10) van onze Nieuwsbrief is uit;
link: http://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/e-magazine/nummer-10

In dit nummer aandacht voor o.a.
- Gemeenschappelijk Wonen Dag
- Nieuwe tarieven LaCoTA Energiecollectief
- Webwinkel voor Thuistechnologie
- Levensloopflexibel maken van woningen
- Groen Wonen op ’t Eemgoed te Oosterwold
- Een 600 pagina’s dik inspiratieboek: Wonen in de 21ste eeuw.
- Verpleeghuiszorg is van onszelf

LaCoTA Comfort-tablet / LaCoTA Comfort-pakket

 

Het LaCoTA Comfort-pakket is een goed afgestemd totaalpakket van functies op één beeldbelscherm (PC, tablet of speciaal MantelzorgScherm. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Communicatie
  • Huisautomatisering
  • Dienstverlening
  • Mantelzorg
  • Zorg & E-health.

Het LaCoTA Comfort-pakket helpt om zolang mogelijk comfortable te kunnen wonen.

Living Lab HART VAN VATHORST (Amersfoort) September 2016 officieel geopend

Het Living Lab, is een samenwerking van stichting Sprank, Accolade zorg, Quo Vadis, ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, LaCoTA, Langer Zelfstandig Thuis Gooi en Eemland, Unica en Zorgpact Midden Nederland. Het Living Lab richt zich op de innovatieve ontwikkeling van zorg in de regio Amersfoort van en voor senioren, zorgvragers (met een meervoudige zorgvraag), mantelzorgers, vrijwilligers en leerlingen/studenten. Het is een gewoon appartement dat is ingericht als slimme woning met actuele (ICT) technische toepassingen op het gebied van zorgdomotica, telecomtechniek en E-health.

Het appartement fungeert als leer-werkbedrijf van waaruit de dienstverlening wordt gecoördineerd in de wijk door MBO studenten van verschillende niveaus van het Zorg- en Welzijn college van ROC Midden Nederland en de Hogeschool Utrecht. Ook hebben deze studenten een rol bij het verschaffen van informatie aan belangstellende senioren inzake toepassingen die hen in de gelegenheid stellen langer comfortabel te wonen.

Sofies LEERREIS; een eerste introductie in Thuistechnologie

Sofies LEERREIS is een website die bijdraagt aan de ontwikkeling van Zorg en Technologie in het MBO onderwijs. In het project hebben vier onderwijsinstellingen, met begeleiding van Utrechtzorg, gezamenlijk het onderwijs- en examenmateriaal ontworpen en ontwikkeld voor de keuzedelen ‘Zorg en technologie’ en ‘Zorginnovaties en technologie’. Het doel van de samenwerking was het creëren van een gemeenschappelijke aanpak in relatie tot het beroepenveld. De website is ook een goede start voor iedereen die anderen iets willen uitleggen over nut en gebruik van thuistechnologie, comfort-tablets, internet der dingen en e-health.

Er is o.a. gefilmd in Hart van Vathorst te Amersfoort.

Kijk op: http://www.sofiesleerreis.nl

2000- 4000 duurzame, levensloopgeschikte woningen (voorzien van slimme thuistechnologie!) in de provincie Utrecht.

Samen met o.a. EBU Economic Board Utrecht, Syntrus Achmea, SC&CI en Vivalib tekende LaCoTA op 13 oktober 2016 een intentie-overeenkomst om mee te adviseren bij het realiseren van 2000- 4000  duurzame, levensloopflexibele woningen (voorzien van slimme thuistechnologie!) in de provincie Utrecht. Voor een deel via nieuwbouw en voor een deel door transformatie van bestaande bouw.

Inzet van LaCoTA is gemeenten, wijken en buurgemeenschappen vitaler maken. "Een woning is pas een fijne woning als die goed is ingebed in de buurt!" LaCoTA wil ook bevorderen dat de gekozen thuistechnologie past binnen moderne buurtcommunicatie (beeldbelverbindingen voor buurtdiensten en voor mantelzorg, personenalarmering, mantelzorg en overleg met zorgaanbieders).

Liefst één beeldbelscherm dat desgewenst ook gebruikt kan worden als telefoon, afstandsbediening voor alle apparaten, regelen van de binnentemperatuur en doorgeven van medische gegevens. Dat heet "Internet der Dingen". Alles regelen vanuit je bank, rolstoel, bed, vakantieadres of werkadres. Of als mantelzorger met je smartphone als je even elders bent.

LaCoTA schreef paragraaf voor de bundel "Verpleeghuiszorg 2025" van het Ministerie van VWS

De uitgave is tot stand gekomen op initiatief van de denktank "Waardigheid en Trots" van het ministerie van VWS. De bundel is door de schrijvers aangeboden aan Staatssecretaris Martin van Rijn op 29 augustus. Hij was die dag in Tilburg om er het nieuwe woonservicecentrum De Leyhoeve te openen.

http://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/08/Verpleeghuiszorg-2025.pdf.

De bijdrage van Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, vindt u op pagina 76. Titel: Verpleeghuiszorg is van onszelf. Er wordt aandacht besteed aan de rol van Buurgemeenschappen in het "Omzien naar elkaar".

Buurgemeenschappen kunnen een belangrijke rol vervullen bij vroegsignalering. Vereenzaming en dementeringsproblemen dienen zich namelijk meestal heel geleidelijk aan. Een hoogontwikkelde samenleving kijkt hier niet van weg. Arbeidsmoraal, zorgmoraal en buurtmoraal zijn tamelijk statisch maar in 40 jaar wel veranderd! Buurten zullen meer met zorg en dementeringproblematiek geconfronteerd worden. Immers de vergrijzing van de samenleving brengt met zich mee dat we die verschijnselen niet meer volledig intramuraal kunnen en willen opvangen. Buurgemeenschappen zullen voor een deel zelf met deze verschijnselen leren omgaan. In die zin wordt verpleeghuiszorg van ons allemaal.


Verdien een deel van de kosten van Thuistechnologie en het LaCoTA Comfort-pakket terug door u aan te sluiten bij ons doorlopende energiecollectief

Ons doorlopend Energiecollectief werkt vanaf maart 2016 samen met het grotere collectief Homestroom. LaCoTA streeft naar een voldoende groot doorlopend energiecollectief voor de LaCoTA Duurzame Energiemix om eigen prijsonderhandelingen te kunnen voeren. Om administratieve redenen sluiten we ons vooralsnog aan bij het groene label van "Homestroom". Homestroom verzorgt namelijk voor LaCoTA de klantenservice (voor de eenmalige overstap) en doet ook jaarlijks voor ons de onderhandelingen voor een aantrekkelijk laag tarief. Juist door ons als doorlopend energiecollectief aan te sluiten bij een groter energiecollectief zijn jaarlijkse onderhandelingen over een gunstig tarief mogelijk en succesvol. Samenwerking is de kracht van een coöperatie!

Aanmelden   

Ga naar http://www.homestroom.nl/follow/lacota?redirect=lacota en vraag vrijblijvend een offerte aan. U bespaart al snel tussen € 100 en € 250 per jaar. (En u hoeft niets aan LaCoTA te betalen; zelfs geen contributie!)
Voor meer informatie over de LaCoTA Duurzame Energiemix of over onze samenwerking met Homestroom ga naar: http://www.lacota.nl/dienstverlening/energie/

MIJN TREFPUNT voor buurgemeenschappen en "Cirkelgroepen"

Mijn Trefpunt is een gratis site van LaCoTA. Het doel van Mijn Trefpunt is mensen, met name 50plussers, in de gelegenheid stellen hun sociale netwerk uit te breiden. Dat kan beperkt blijven tot mailen binnen de besloten site maar men kan ook deelnemers ontmoeten om samen activiteiten te ondernemen. Deelnemers kunnen ook Buurgemeenschappen organiseren en binnen Buurgemeenschappen omzien naar elkaar. Wij zien zulke Buurgemeenschappen als een vorm van Gemeenschappelijk Wonen.

Wij willen een overkoepeling zijn van Buurgemeenschappen en van plaatselijke coöperaties die zich mede richten op “omzien naar elkaar”.

Mijn Trefpunt is voortgekomen uit overleg in 2012 tussen het NIGZ en het Kenniscentrum Anders, Actief en Duurzaam Wonen. Het Fonds Sluyterman van Loo heeft de realisatie van Mijn Trefpunt mogelijk gemaakt door een donatie aan zowel het NIGZ als aan LaCoTA.

Landelijke woonconsumentenorganisaties, gemeenten, thuiszorgorganisaties, WoonServiceOrganisaties en Buurgemeenschappen kunnen een licentie nemen op Mijn Trefpunt.

SAMEN KUNNEN WE STERKER ZIJN!

Ga naar : http://www.mijntrefpunt.nl

Veel initiatiefgroepen voor buurgemeenschappen vind je ook op www.50plusnet.nl

Zorgcoöperaties

Het aantal zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen-zorg-welzijn is ten opzichte van 2013 fors toegenomen. Inmiddels zijn er meer dan 100 initiatieven in wonen-zorg-welzijn gevonden, die allemaal het doel hebben ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. In 2013 waren er ongeveer 30. 

Van de 100 initiatieven kunnen 85 echt gezien worden als burgeronderneming. Bij een burgeronderneming is de burger initiatiefnemer en gaat het om vrijwillige inzet voor de directe leefomgeving. De provincie is Noord-Brabant is hofleverancier. Van de burgerondernemingen is 41% in Noord-Brabant opgericht, voornamelijk in het oostelijke gebied van de provincie.

Veel initiatieven zoeken nog naar een manier om ouderen langer thuis te laten wonen. Willen ze concrete zorg bieden of onderlinge dienstverlening organiseren? Ook zijn er burgerinitiatieven uit andere sectoren (bijv. energiecoöperaties) die zich nu ook buigen over de vraag hoe wonen-zorg-welzijn door hen kan worden opgepakt vanuit de coöperatie.

Kijk elders op onze site wat het LaCoTA Comfort-pakket (communicatie, domotica, mantelzorg, dienstverlening, professionele zorg en e-Health) zou kunnen betekenen voor zorgcoöperaties.

LaCoTA in 2014 in Alkmaar genomineerd met concept Domoticabrigadier

Het idee DomoticaBrigadier is bij ons niet helemaal nieuw. Al in 2014 diende we het idee in bij het platform Slimmere Zorg in Alkmaar. Het concept werd op 27 juni 2014 samen met 11 andere ideeën genomineerd voor de finale. De nominatie heeft er aan bijgedragen dat LaCoTA de rol van de Domoticabrigadier verder heeft uitgewerkt. We denken dat DomoticaBrigadiers kunnen helpen mensen vertrouwd te maken met de mogelijkheden en het feitelijk gebruik van thuistechnologie (domotica).

Thuistechnologie begint al bij kunnen beeldbellen, eenvoudige voorgeprogrammeerde e-mailberichten kunnen verzenden, personenalarmering, aangepast voordeurslot (e-slotaansturing), enz.

Thuistechnologie moet in onze visie net zo vertrouwd worden als vaste telefonie; het helpt iedereen om veilig te wonen. De DomoticaBrigadier kan mensen (jong en oud), mantelzorgers, familieleden, buurten en zorgaanbieders daarbij helpen.

LaCoTA pleit voor een gerichte opleiding voor Domoticabrigadiers.

Meer info op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GsSHNhpTfhg