Klanten van LaCoTA

Particulieren (senioren, mantelzorgers, alleenwonenden, gezinnen, buurgemeenschappen en woongemeenschappen).

Abonnementen modulair Comfort-pakket thuistechnologie.

Gemeente Alkmaar

Ontwikkelen van concept DomoticaBrigadier.

Gemeente Amersfoort

Introductie gebruik MantelzorgScherm in Buurgemeenschappen en in Living Lab Vathorst.

AVtel

AVtel levert diensten op het gebied van telefonie, met moderne technieken. AVtel kiest en combineert (deel)producten van diverse software ontwikkelaars en telecom-aanbieders tot een voor de klant toegesneden oplossing. Dit alles onder hun eigen label AVtel, daarvoor garanderen zij de integrale werking. 

LaCoTA heeft geadviseerd over het toevoegen van een telecommuduul  aan het LaCoTA Comfort-pakket.

3Bplus

3Bplus heeft een uitgebreide ervaring in de beveiligingsbranche, waardoor zij zowel beschikken over een integrale deskundigheid van het kennisgebied als over inlevingsvermogen in maatwerk. Zij kunnen woonserviceorganisaties bijstaan op het gebied van huisautomatisering (Domotica), toegangscontrole, inbraakpreventie en detectie, brandveiligheid en ontruiming, cameratoezicht, intercom en videofoon, meldkamers en gebouwbeheersystemen.

LaCoTA heeft geadviseerd over het toevoegen van een moduul personenalarmering - alarmopvolging door beelbeltechniek - elektronische aansturing van deursloten .

CalibrisAdvies

Samenwerking rond training DomoticaBrigadiers in WijkLeerbedrijven.

EBU

Samen werken aan een gezonde, leefbare samenleving met vitale bewoners in vitale wijken, met nieuwe samenwerkingsvormen, zelfregie en economische kansen; dat is waar het binnen het domein Gezond van de EBU om draait. Daarbij is bovendien de uitdaging grip te krijgen op de kosten van de gezondheidszorg. Dit vraagt om een nieuwe vorm van samenwerken tussen gemeenten, zorgaanbieders, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Hoe kunnen ondernemers en organisaties met hun producten en diensten de kwaliteit van de woonomgeving verder verbeteren? Bijvoorbeeld voorzieningen in de wijk gericht op (samen-) redzaamheid en zelfregie. Hoe kunnen mensen langer zelfstandig (thuis) blijven wonen en hoe kan een gezonde leefstijl gestimuleerd worden? Deze vragen staan centraal in het domein Gezond.

LaCoTA is betrokken bij het Living Lab in Vathorst Amersfoort. LaCoTA pleit ervoor dat er in alle 27 Utrechtse gemeenten modelwoningen komen waar inwoners kennis kunnen maken met Thuistechnologie.

Gemeente Ede

Introductie van integrale visie Thuistechnologie vanuit perspectief woonzorgconsumenten.

Gemeente Harderwijk

Introductie van integrale visie Thuistechnologie vanuit perspectief woonzorgconsumenten. Proefproject met e-sloten.

Hart van Vathorst (Living Lab in Amersfoort)

In de woonwijk Vathorst Amersfoort staat het appartementencomplex Buitengewoon Zorgzaam. Hier leven, wonen, werken, geloven en ontmoeten mensen elkaar. In het complex zijn ondergebracht een kinderdagverblijf, twee zorgorganisaties en een kerk(gemeenschap). Tevens heeft het complex 125 bewoners, dit zijn zowel mensen met een beperking als vitale mensen. Daarnaast werken er ruim 100 professionals. In dit ‘Living Lab’ worden  actuele (ICT) technische toepassingen gecombineerd op het gebied van domotica, telecomtechniek en E-health. Het is een plek om te werken en ervaring op te doen met een woon- en zorgomgeving met state of the art technische toepassingen. Deze maken het mogelijk langer volwaardig en zelfstandig thuis te wonen.

Dit Living Lab is de eerste in de provincie Utrecht waar professionals, studenten en docenten van verschillende zorg- en techniekopleidingen van diverse niveaus opgeleid worden in een real life omgeving. Het les- en stageprogramma wordt continu verrijkt met kennis en ervaring die in het Living Lab wordt opgedaan. Zo wordt het onderwijs nog beter afgestemd op de wensen vanuit de arbeidsmarkt. Het appartement fungeert als leer-werkbedrijf. Van hieruit wordt de dienstverlening in de wijk gecoördineerd door MBO studenten van het Gezondheidszorg College en Welzijn College van ROC Midden Nederland, Het les- en instructiemateriaal sluit naadloos aan bij de dagelijkse praktijk van de zorginstellingen en wordt gebruikt door studenten, docenten, buurtbewoners, professionals en burgers. Studenten geven, onder begeleiding van professionals uit het bedrijfsleven, instructie aan zorgprofessionals, zorgvragers en wijkbewoners en belangstellenden. Ze leren ondernemerschap, zelf initiatief en de regie nemen en betere communicatie-, organisatie-,  en coördinatievaardigheden; allemaal onderdelen uit de 21e Century Skills. Ook betrekken studenten de wijk bij het Living Lab. Ze  lichten wijkbewoners voor over de toepassingen van thuistechnologie en instrueren hen over het gebruik.

Leger des Heils Midden Nederland

Introductie beeldbelcommunicatie, beeldbelzorg en eigen regie.

MAX-Meetingpoint (www.50plusnet.nl)

LaCoTA heeft samen met het NIGZ, Omroep Max en 50Plusnet het concept Landelijke Virtuele Woongemeenschap ontwikkeld. Dit is een woonvorm waarbij de leden elkaar ontmoeten via de digitale snelweg. Groepen kunnen zich desgewenst verder ontwikkelen tot feitelijke buurgemeenschappen per postcodegebied. De totale landelijke community telt al meer dan 34.500 deelnemers. De helpdesk voor de community werkt inmiddels geheel onder verantwoordelijkheid van Omroep Max.

MOned

MOned is in heel Nederland actief op het gebied van arbeidsparticipatie, zorg en WMO-zorg en al dan niet speciaal onderwijs.

MOned werkt samen met overheden, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en bestaande hulpverlenings- en zorginstellingen.

LaCoTA werkt met MOned samen in het stimuleren van gemeenten om projecten arbeidsparticipatie op te zetten en met name rond de training tot DomoticaBrigadiers.

QuoVadis Nederland (QVN) - gespecialiseerd ergotherapeutisch advies voor hulpmiddelen en omgevingsbediening

QuoVadis Nederland (QVN) levert (ergotherapeutische) adviezen  over implementaties van hulpmiddelen voor het compenseren van lichamelijke, cognitieve en spraak handicaps. De individuele persoon staat daarbij centraal." Het gaat niet om "standaard" ergotherapie behandelingen, maar over advies in ABCDEF expertise:

  • Alarmeren (zorgoproep en personen alarmering)
  • Bedienen (EC / omgevingsbediening hulpmiddelen)
  • Communiceren (OC) / cognitie  hulpmiddelen)
  • Dementie hulpmiddelen
  • Epilepsie, Beademing en Dialysesignalering
  • Fixatie alternatieven

De klanten van QVN zijn in eerste instantie personen met een lichamelijke, cognitieve, spraak- en/of ouderdomshandicap, maar ook mantelzorgers, adviseurs en verzekeraars/ financierders van de individuele klant. QVN gebruikt de techniek als ondersteunend middel om (gehandicapte) mensen in staat te stellen met meer gemak en plezier door het leven te gaan.

LaCoTA adviseert QVN over introductie van thuistechnologie bij buurgemeenschappen, virtuele cirkelgroepen, gemeenten en woonzorgconsumentenorganisaties. Ook adviseert LaCoTA hen over Inclusief Wonen en Slimme Woonservicegebieden. Zie verder Dienstverlening LaCoTA

ROC Midden Nederland

Ontwikkelen lesmateriaal en trainingslocaties Thuistechnologie. LaCoTA werkt samen met het ROC in het Living Lab Vathorst te Amersfoort. Binnenkort ook in andere WijkLeerbedrijven in de provincie Utrecht.

Zorgpact Midden Nederland

In het Zorgpact Midden Nederland hebben zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs (MBO en HBO), gemeenten, Utrechtzorg en Economic Board Utrecht afgesproken gezamenlijk te werken aan het vergroten van competenties van de professionals van de toekomst, met betrekking tot de thema’s zelfmanagement en technologie. Dit is nodig om met minder financiële middelen en menskracht dezelfde kwalitatief goede zorg blijven bieden. Naast professionals richt het Zorgpact Midden Nederland zich ook op cliënten, studenten, docenten en mantelzorgers. Voor meer informatie zie Zorgpact Midden Nederland Factsheet

Het Zorgpact Midden Nederland is één van de regionale zorgpacten. Landelijk wordt het sluiten van zorgpacten gestimuleerd door de ministeries van VWS en OCW. De heer Doekle Terpstra is hiertoe als aanjager benoemd. Zie www.zorgpact.nl. Hier vindt u meer informatie over de achtergronden, de regionale pacten, koplopers en de initiatieven die genomen worden m.b.t. het zoeken van ruimte in de regels.

LaCoTA is betrokken bij het ontwikkelen van lesmateriaal en trainingslocaties Thuistechnologie. LaCoTA werkt samen met het Zorgpact Midden Nederland aan het welslagen van het Living Lab Vathorst te Amersfoort.

Gemeente Utrecht

Advies aan Rekenkamer over integrale visie op Thuistechnologie, en over het effectief introduceren ervan.

Verkerk Service Systemen

Trajectadvisering (gedurende meerdere jaren) omzetting kennis intramurale domotica naar toepasbaarheid voor Comfortabel Thuis Wonen.

Landelijke partners van LaCoTA

HCC!SeniorenAcademie

Iedereen die voor het eerst gebruik maakt van een computer, laptop, tablet, smartphone, etc. heeft startersproblemen en iedereen die al enigszins vertrouwd is met automatisering wil graag meer weten. HCC!SeniorenAcademie kan daarbij een helpende hand bieden met op de persoon gerichte informatie, cursussen en trainingen.

HCC!

HCC! is een vereniging. Waar de leden zich in de eerste jaren vooral bezig hielden met de technische kant (het ontwerpen en bouwen van computers), kreeg men later steeds meer oog voor de vele toepassingen. Eind jaren negentig werd de vereniging bovendien uitgebreid met een hele nieuwe generatie computergebruikers, die zich vooral aangetrokken voelde tot alles wat met internet te maken heeft. Inmiddels is HCC uitgegroeid tot een van de grootste verenigingen van computergebruikers in Europa.

PCOB

Ouderenbond

ZorgVoorElkaar

Online marktplaats voor vrijwillige en professionele zorg.

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

De kracht van dorpen zit in de mensen die er wonen. Ontwikkelingen in de agrarische sector en het verdwijnen van veel voorzieningen brengen sommige bewonersgroepen in de problemen (ook oudere senioren). De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen zet zich om de (sterke en nieuwe) kansen van het platteland zo goed mogelijk te benutten.

Landelijke kenniscentra waarmee LaCoTA samenwerkt

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-ZorgAedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-ZorgHet Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) is hét informatiepunt voor professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes, vereniging van woningcorporaties en ActiZ, organisatie van zorgondernemers. De kennispartners van het Kenniscentrum zijn RIBW Alliantie en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Movisie

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Hun ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Platform31

Goed wonen, goed leven, goed werken! Een broedplaats voor onderzoek en experiment, een podium voor nieuwe geluiden en een inspirerend netwerk van denkers én doeners. Kennisorganisatie voor stad en regio. Platform31 is de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV.

Verwey Jonker Instituut

Op de Wmo-Kennisbank van het Verwey Jonker Instituut zijn alle Wmo-publicaties te vinden die het Verwey-Jonker Instituut vanaf 2008 in opdracht van het ministerie van VWS heeft gemaakt. Een voor de coöperatie heel relevant onderzoek heeft het Verwey Jonker Instituut in 2008, samen met voorheen de Federatie Gemeenschappelijk Wonen, uitgevoerd naar sociale netwerken en zorgposities in woongemeenschappen. Het vergelijkt de ervaringen van senioren in woongemeenschappen waar ouderen alleen met generatiegenoten samen zijn en woongemeenschappen waarin zij met meerdere generaties samen wonen. Het onderzoek gaat in op verschillende aspecten van het gemeenschappelijk wonen: de omvang en samenstelling van woongemeenschappen, de gemeenschappelijke activiteiten, de selectie van nieuwe bewoners en vooral de zorg voor elkaar: wat zijn de doelstellingen en de regels en hoe gaat het in de praktijk? Besloten werd met een aantal aanbevelingen om ervoor te zorgen dat in de toekomst het gemeenschappelijk wonen een keuzemogelijkheid wordt voor iedereen. De woonvariant "Buurgemeenschap" is een vervolgresultaat van dit onderzoek.

Provinciale kenniscentra waarmee LaCoTA samenwerkt

Fondsen

Fonds Sluyterman van Loo

Van dit Fonds heeft de Coöperatie in 2012 een donatie van € 15.000 ontvangen om de matchingsite www.MijnTrefpunt.nl te maken.

Fonds Sluyterman van Loo