Varianten van Groen Wonen

Er zijn diverse woonvarianten die vallen onder de categorie "Groen Wonen". Het zijn niet alleen woonboerderijen. Denk ook aan: 
- Buitens 
- Woonvereniging op boerderij 
- Driegeneratieboerderij 
- Wonen in cultuurhistorisch erfgoed 
- EcoErven en Landgoederen 
- Buurgemeenschappen 
- Eco-buurgemeenschappen met eigen energieopwekking en gezamenlijke aanvullende energie-inkoop 
- Groene buurgemeenschappen met een cluster mantelzorgwoningen 
- Woongroep voor uitsluitend senioren. 

- Woonserviceboerderij: boerderijen waar naast de woonfunctie ook zorg en dienstverlening wordt geboden.

Wonen, oud-worden en mantelzorg in VITALE KERNEN

De kracht van dorpen zit in de mensen die er wonen. Ontwikkelingen in de agrarische sector en het verdwijnen van veel voorzieningen brengen sommige bewonersgroepen in de problemen (ook oudere senioren). De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen zet zich in om de (sterke en nieuwe) kansen van het platteland zo goed mogelijk te benutten. Zie verder: Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

LaCoTA schrijft over "MANTELZORGWONING IN HET GROEN" in Klein Wonen Magazine nr 1 (mei 2018)

Een mantelzorgwoning is een volwaardige woning met eigen sanitaire voorzieningen. De woning leunt vaak aan tegen een hoofdwoning waarin de verzorgende partner, mantelzorgverlener of familie woont. In grote herenhuizen, villa's, boerderijen en landhuizen kan de mantelzorgwoning inpandig gerealiseerd worden. Ook zijn er concepten waarin een aantal ‘dubbele woningen’ geclusterd zijn, waardoor een mantelzorggemeenschap ontstaat. Tenslotte zijn er nog mobiele woningen die ‘tijdelijk’ in de tuin bijgeplaatst kunnen worden. Deze dienen wel weer te verdwijnen als de mantelzorg stopt.

In een mantelzorgwoning zitten vaak veel voorzieningen die het leven van iemand, die zorgbehoevender wordt, veraangenamen. Dit varieert van veel zaken die op afstand bediend kunnen worden tot een in hoogte en breedte verstelbare wastafel en toilet en tilhulpmiddelen. Allerlei zorg gerelateerde ICT-toepassingen horen ook bij de standaardinrichting. Veel van deze voorzieningen zijn in het begin luxe, maar later noodzaak. Het hulpmiddelen- en voorzieningenniveau groeit als het ware mee met de gezondheid van de bewoner.

Veel senioren kennen vast wel de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen. Deze zet zich in voor het vitaliseren van het wonen op het platteland en in historische boerderijen in het bijzonder. De mantelzorgwoning past daar ook prima in. Een kleine woning kan uitstekend een extra wooneenheid opleveren voor een samenlevingsverband van drie generaties. Het gezin met kinderen woont daarbij meestal in de woonboerderij en een zorgbehoevend familielid in de kleine mantelzorgwoning. Voor het plaatsen van een mantelzorgwoning krijgt men overigens bijna altijd ontheffing van de bepalingen van het bestemmingsplan.

Met een woonboerderij met mantelzorgwoning worden diverse doelen in een keer bereikt. Allereerst tegemoetkoming aan woonzorgconsumenten die hun zorg graag regelen in een groene omgeving, maar ook tegemoetkoming aan samenlevingsverbanden van drie generaties, waarin men graag de zorg voor een familielid dicht bij huis organiseert. Daarnaast is het een (tijdelijke) extra inkomstenbron voor de eigenaar van een vaak dure woning in het buitengebied. Tenslotte wordt het platteland vitaler, doordat meer bewoners kunnen genieten van het wonen in een groene omgeving en gebruikmaken van plaatselijke dienstverleners en is het een impuls voor het bewoonbaar houden of bewoonbaar maken van boerderijen.

Belangstellenden moeten zich overigens vooraf goed afvragen of zij het aankunnen de verplichtingen over en weer waar te maken. Hou daarbij vooraf duidelijk voor ogen dat het verlenen van mantelzorg heel belastend kan zijn. Organiseer daarom tijdig ook de professionele schil van de zorg en voldoende achterwacht, want wie A zegt wil ook graag B blijven zeggen!

LaCoTA belicht iedere editie van Klein Wonen Magazine een aspect van Anders, Actief en Comfortabel Wonen in een kleine woning.

Lees ook elders op onze website over mantelzorgwoningengemeenschappelijk wonen en comfortabel wonen.

Boerderijen en Buitens

Zie o.a. het aanbod van Buitenstate Makelaars: https://www.buitenstate.nl/

Knooperven / boerenerfkavels

Knooperven zijn een nieuw concept om het landelijk gebied een impuls te geven. De bewoners, de economie én het landschap profiteren. Zie voor meer info https://edepot.wur.nl/50973

ERFDELEN

Het initiatief ERFDELEN timmert goed aan de weg. Zij lijken landelijk op het gebied van herontwikkeling boerderijen het publiciteitsstokje overgenomen te hebben van voorheen de Stichting WSB. Ook qua bemiddeling naar diverse locaties. Graag verwijzen we naar hun website https://www.erfdelen.nl . 

 

Geactuaiiseerd 1-1-2021


Woonserviceboerderij

Een woonserviceboerderij is een woonvoorziening voor mensen met een zorgindicatie. Het servicepakket is meestal gekoppeld aan een indicatie voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). Nadruk ligt op het wonen. Dit in tegenstelling tot een zorgboerderij waar de nadruk ligt op dagbesteding.

Landgoederen

Landgoederen zijn evenals boerderijen ideale omgevingen om met meer mensen te delen, te onderhouden en te genieten.

De discussie over nieuwe landgoederen in het kader van de reconstructie van het platteland biedt tegenwoordig iets meer kansen. De mogelijkheid om direct bij de bouw een nieuw landhuis te realiseren als woonvereniging van een (klein) aantal appartementen wordt vaker toegestaan. KESconsult/woonvarianten kan daar ondersteuning bij bieden.

Ook onderzoekt KESconsult/woonvarianten samen met One Planet Foundation wat de mogelijkheden zijn van EcoErven en EcoVilla's op nieuwe landgoederen.

ZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren.

Het platform vervult hierin een spilfunctie. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn.

Ook voor particulieren kan het inspirerend zijn om te lezen over mooie initiatieven in het hele land op inmiddels alle terreinen/thema's waarover ook LaCoTA informatie deelt.

Ga voor meer info naar: https://www.zorgsaamwonen.nl  of  rechtstreeks naar het thema Groen en Gezond: https://www.zorgsaamwonen.nl/thema/groen-en-gezondheid

 

Woonarken en waterwonen

Deze variant komt uiteraard voor in stedelijke grachten en singels. Maar soms ook in mooie groene gebieden.

Zie verder https://www.woonbotenland.nl/