Inclusief Wonen: anders, actief, duurzaam en vooral comforttabel

LaCoTA vindt Inclusief Wonen een aparte woonvariant. In heel veel woonvarianten zit een aspect van inclusief leven, zoals omkijken naar anderen, burenhulp, mantelzorg, buurtverbinding, elkaar helpen in het gebruik van thuistechnologie en e-health, netjes houden van de buurt, buurtbijeenkomsten bijwonen, rekening houden met milieu en duurzaamheid, enz.

Wat Inclusief Wonen onderscheidt van andere woonvarianten is dat er een gestructureerde wisselwerking is met de gemeente om waar mogelijk de randvoorwaarden voor het Inclusief Wonen te versterken. Dat kan door overleg in een Alliantie voor Langer Comfortabel Wonen.

In zo’n alliantie kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan

Gemeenschappelijk Wonen

Kijk op Gemeenschappelijk Wonen

Virtuele Woongemeenschappen, Buurgemeenschappen, Gestippeld Wonen en Cirkelgroepen

Kijk op Virtuele Woongemeenschappen & Buurgemeenschappen

Groen Wonen

Kijk op Groen Wonen. Ook voor groen Wonen met Zorgzekerheid.


Seniorenwoningen

De omslag van vitaal en actief-zijn kan geleidelijk of plotseling plaatsvinden. Dan kan gebeuren door een ongeluk, ziekte, een beetje ouder worden of gewoon omdat je de 90 of 100 jaar begint te bereiken.

Verhuizen naar een andere woning is soms nodig maar lang niet altijd. Veel woonvarianten zijn er op gericht om in de buurt meer naar elkaar om te kijken. Wederkerigheid spreekt velen aan! Sommige woonvarianten zijn woningen in de buurt die gebouwd zijn zoals woningen bedoeld zijn; geschikt voor iedereen! En sommige woonvarianten zijn gericht op extra zorgzekerheid in de buurt of op extra zorg in het gebouw.

Kijk op Seniorenwoningen

Woningen met Zorgzekerheid

Kijk op Woningen met Zorgzekerheid

Geplaatst 13-5-2019

Smart homes

Smart homes zijn gewone huizen (ook appartementen en kamers in zorginstellingen) waarin slimme oplossingen geïntegreerd zijn. Met andere woorden: een huis met "intelligente" technologie dat dagelijkse activiteiten vereenvoudigt en automatiseert, zoals bijvoorbeeld het aandoen van lampen, het vergrendelen van de deur, het laten zakken van het zonnescherm en het wijzigen van de thermostaat. In principe kun je elk apparaat dat in staat is om iets autonoom te doen slim noemen. Een slimme thermostaat zet de thermostaat bijvoorbeeld automatisch lager als er geen beweging in huis is. Er wordt in het kader van slimme huizen ook wel eens gesproken over domotica, oftewel het toepassen van elektronica en huisnetwerken, ook wel huisautomatisering.

Met slimme apparaten in de woning kunnen desgewenst gebruikers- en omgevingsgegevens worden vastgelegd en geanalyseerd, en kan er worden gereageerd op de situatie. De situatie van de gebruiker thuis kan worden waargenomen door de interactie van de persoon met de apparaten of systemen (zoals het aanzetten van apparatuur), via passieve apparaten in muren of deuren (bijvoorbeeld omgevingssensoren) of door draagbare objecten (zoals wearables). Slimme apparaten kunnen vervolgens ook veranderende situaties detecteren en erop reageren, en toekomstige potentieel gevaarlijke situaties voorspellen.

Zie verder Special nummer 4: Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities

Buurgemeenschappen, een woongemeenschap vormen zonder verhuizen!

De meest interessante woonvariant die wij samen met Groeneborg hebben ontwikkeld is de "Buurgemeenschap" (of postcode-cluster). Een woongemeenschap vormen zonder te verhuizen! Deze woonvariant is ondersteunend om diverse woonconsumentenbelangen beter te organiseren; omzien naar elkaar, gezellige dingen ondernemen, samen eten en drinken, maar denk ook aan planmatig onderhoud van de woning, gezamenlijk energiebesparende woningaanpassingen organiseren, een maaltijden- en boodschappendienst aan huis organiseren, mantelzorg, bedingen van kortingen, enz.


Ook projecten gemeenschappelijk wonen die naast de interne woondoelstellingen nadrukkelijk ook een tweede, meer extern gerichte, doelstelling hebben vallen onder de term Buurgemeenschap. De externe doelstelling kan heel divers zijn:
- Bezuinigen op energieverbruik en of gemeenschappelijk energie inkopen/opwekken
- Organiseren van burenhulp in de directe omgeving van het woonproject
- Inkoopkracht organiseren om samen hoogwaardige comfort- en carediensten in te huren (op een niveau dat individueel bijna niet te regelen is)
- Terugdringen van het particulier autogebruik door samen een leenauto-contract af te sluiten
- Onderhoud van buurtgroen
- Exploiteren van ateliers/ bedrijfsverzamelgebouw in karakteristieke panden
- Overdracht van kennis en ervaring
- Kinderopvang en buitenschoolse opvang
- Opvang en begeleiden van enkele mensen
- Sociaal Culturele activiteiten organiseren
- Beheer van een Buurtkamer.

Kijk verder op Virtuele Woongemeenschappen & Buurgemeenschappen

Wonen in cultuurhistorisch erfgoed

KESconsult/wooninitiatieven en Anders en Actief wonen hebben zich lange tijd gespecialiseerd in het vitaliseren van boerderijen en dorpen. Alle inspiratie en opgedane kennis is eveneens van toepassing op ander cultuur historisch erfgoed; monumentale fabrieken, kerken, landgoederen, landhuizen, kloosters, kastelen enz.

Die kennis is nu beschikbaar via LaCoTA. 

Monumenten in soorten en maten

In Nederland bestaan meerdere soorten monumenten. Wonen of werken in een monument is bijzonder, uniek en uitdagend en kent onder bepaalde omstandigheden financiële en fiscale voordelen. Monumenten staan er vaak al een paar honderd jaar en de meeste eigenaars zijn trots op “hun” monument, maar realiseren zich ook dat ze slechts een passant zijn die een tijdje op het monument mag passen. Het feit dat een object een monumentale status heeft betekent dat het een bijzonder gebouw is dat voor het nageslacht en de geschiedenis van Nederland behouden moet worden.

De beschermde status van een monument gaat verder dan alleen de buitenkant van het pand. Zo valt bijvoorbeeld ook het interieur onder de bescherming. Het is niet zo dat u niets mag met een monumentaal pand, wel vraagt het om tijdige afstemming met uw gemeente. Van belang is dat het object zijn historische en unieke monumentale waarde behouden dient te worden. Meer informatie hierover kunt u vinden in de Gids Monumentaal wonen op te vragen via de website van monumenten.nl

Het soort monument bepaalt onder meer welke rechten en plichten u als eigenaar hebt, maar ook welke financiële mogelijkheden er zijn om onderhoud, restauratie of verbouwing te financieren. Er worden de volgende monumentensoorten onderscheiden:

 1. Rijksmonumenten
 2. Gemeentelijke Monumenten
 3. Provinciale Monumenten
 4. Beschermde Stads- en Dorpsgezichten
 5. Werelderfgoed

 Rijksmonumenten

Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten. Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument. Ze zijn te vinden in het monumentenregister. In Nederland worden de volgende categorieën onderscheiden:

 • Gebouwen en Woonhuizen (circa 36.000 objecten)
 • Agrarische gebouwen (circa 7.500 objecten)
 • Losse objecten (circa 5.700 objecten)
 • Kerkelijke gebouwen (circa 4.300 objecten)
 • Openbare gebouwen (circa 2.800 objecten)
 • Verdedigingswerken (circa 1.900 objecten)
 • Molens (circa 1.275 objecten)
 • Weg- en waterwerken (circa 1.060 objecten)
 • Kastelen (circa 1.000 objecten)
 • Liefdadige instellingen (circa 450 objecten)
 • Horeca Instellingen (circa 210 objecten)

Iets meer dan de helft van alle Rijksmonumenten is een woonhuis en valt in de categorie‘gebouwen en woonhuizen’ (36.000). De categorie ‘agrarische gebouwen’ volgt als tweede op grote afstand met in totaal 7.500 objecten. De kleinste categorie is die van ‘horeca-instellingen’ met ruim 200 geregistreerde objecten. Bent u in het bezit van een oud pand, een aanleg of een terrein, maar weet u niet of het de status van een rijksmonument heeft? Raadpleeg het monumentenregister.

Zie voor meer info over wonen in een monument, verkoop of aankoop: https://www.redres.nl/

Karakterpanden

Karakterpanden zijn woonpanden met daarin woningen die niet-standaard zijn. Het bevat ruimtes waar je als bewoner zelf nog aan moet/kan klussen, die relatief goedkoop maar tijdrovend zijn, die karakteristiek zijn, en waar in groepsverband aan gewerkt is, en eventueel voorzieningen worden gedeeld.


Met Karakterpanden wordt het aanbod van collectief wonen in zelfbeheer verbeterd en vergroot. Door directe betrokkenheid en beslissingsbevoegdheid van de bewoners wordt een woning en woonsituatie in Karakterpanden maatwerk. 

Woonarken en waterwonen

Deze variant komt uiteraard voor in stedelijke grachten en singels. Maar soms ook in mooie groene gebieden.

Zie verder https://www.woonbotenland.nl/

Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven; Radicaal anders / Omslag varianten

Dit servicepunt bestaat uit een uitgebreide website en een informatiecentrum met bibliotheek, ondergebracht bij Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, in Eindhoven.

Kernwoorden voor het Servicepunt zijn: ecologie, collectiviteit, gemeenschapszin, zelfbeheer en autonomie, zelfwerkzaamheid, sociale duurzaamheid, interculturele wijkopbouw, ecologisch leven en duurzaam bouwen. De focus ligt bij projecten in Nederland, die zijn ontstaan vanuit de basis. Daarnaast is er aandacht voor verwante initiatieven in andere landen. Zie ook http://www.omslag.nl/wonen.

Eigendomsvarianten / zeggenschap / inspraak

Naast koop en huur zijn er meer varianten.

De VvE (Vereniging van Eigenaren) en de huurdersvereniging zijn bekend. Een mengvorm kan zijn de coöperatie.
Ook de woonvereniging is een veelvoorkomende eigendomsvorm. 

Financieringsvarianten Koop/Huur, TeWoon, enz.

Ook in financieringsvormen zijn meer keuzemogelijkheden dan de meeste woonconsumenten weten. Dat geldt voor de financiering van projecten met gemeenschappelijke ruimten maar ook voor de privé-appartementen. Veel woningcorporaties hebben speciale contractvormen voor deze financieringen. En dat is zeker ook interessant voor projecten waar een combinatie aan de orde is van corporatiebezit (met huurvarianten), particulierbezit en gedeeld gemeenschappelijk bezit. 

 

 

Maak een account aan op www.mijntrefpunt.nl en meld je aan bij een ontmoetingsclub of "cirkelgroep".  

Of meld je aan voor gemeenschappelijk wonen ergens in Nederland.