Over ons

LaCoTA is een landelijke Coöperatie

die vanuit woonconsumentenperspectief gemeenten, buurgemeenschappen, welzijnorganisaties, woningcorporaties en zorgaanbieders ondersteunt in het gebruik van moderne thuistechnologie (domotica).

 • Voor bewoners moet dit meer comfort en veiligheid (inbraakpreventie!) opleveren.
 • Voor mantelzorgers een taakverlichting.
 • En voor familie, vrijwilligers, professionele zorg- en dienstverleners een eenvoudiger communicatie (beeldbeldienstverlening) Scherm van LaCoTA

 Daarnaast zijn formele doelstellingen van LaCoTA:

 • fungeren als kenniscentrum.
 • fungeren als inkoopcoöperatie. We doen dat bijvoorbeeld op het gebied van domotica-oplossingen door het LaCoTA Comfort-pakket voor thuistechnologie aan te bieden. En we hebben een eigen doorlopend energiecollectief opgezet Energie

De volledige naam van de coöperatie is LANDELIJKE COOPERATIE TREFPUNT ANDERS, ACTIEF, EN DUURZAAM WONEN u.a. We gebruiken de lettercombinatie LaCoTA ook voor:

 • Langer Comfortabel Thuis Alliantie (netwerk van consulenten en ambassadeurs) Over ons
 • Langer Comfortabel Thuis Academie (e-learning en trainingen) Academie
 • Langer Comfortabel Thuis Anders, Actief en Duurzaam Wonen (woonvariantenboulevard) Woonvarianten

Deskundigheid

Drie invalshoeken

1) LaCoTA werkt aan een landelijk Train de Trainertraject Langer Comfortabel Wonen. We doen dat met diverse partners; o.a. Buurgemeenschappen, WijkLeerbedrijven, ROC's en de HCC!SeniorenAcademie.

2) LaCoTA heeft een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Ook dat doen we met diverse partners. Het streven is dat de gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie waaronder beeldbelcommunicatie.

3) Voor de particuliere markt heeft LaCoTA een webwinkel met betaalplatform opgezet voor een aantal basisproducten en basisdiensten om Langer Comfortabel te Wonen.

Informatie over 30 woonvarianten

LaCoTA geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel van die varianten zijn interessant voor zowel jong als ouder. 
Wij dragen bij aan een optimale keuze en bemiddeling tussen vraag, aanbod en locatie. En dat zowel landelijk, regionaal als plaatselijk.
Duurzaamheid krijgt daarbij bijzondere aandacht.
Zie voor een overzicht van woonvarianten > Anders en Actief Wonen. https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/woonvarianten
Zie voor bemiddelingen en makelaardij: http://www.woonvariantenboulevard.nl.

Vitale gemeenten

LaCoTA draagt bij aan vitale gemeenten doordat we:

 • kennis hebben over Buurgemeenschappen en Gemeenschappelijk Wonen;
 • een zeer compleet modulair Comfort-pakket (thuistechnologie/domotica) aanbieden met alles op het gebied van comfort, besparen op energiekosten, communicatie, telecom, personenalarmering, e-slotaansturing, beeldbellen, beeldbelzorg, beeldbeldienstverlening, e-health;
 • een eigen doorlopend energiecollectief hebben opgezet zonder winstoogmerk; de besparing op de energienota kan gebruikt worden om domotica te regelen;
 • kennis hebben over mantelzorgoplossingen;
 • kennis hebben over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 

Vitaal platteland

LaCoTA draagt bij aan vitaal platteland doordat we:
- kennis beschikbaar hebben over Buurgemeenschappen, 
- de opgebouwde kennis van voorheen Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen beheren en uitdragen.

 

Consulenten Gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen


Langer Comfortabel Thuis Alliantie (LaCoTA)

LaCoTA is bezig met het opzetten van een Alliantie van consulenten ter ondersteuning van Gemeentebrede Doorbraaktrajecten. Het wordt een Alliantie van ZZP-ers, medewerkers van adviesbureaus en deskundigen op deelterreinen. In het businessmodel ondersteunt iedere consulent ongeveer 5 gemeenten in het vormgeven van het Doorbraaktraject. De Alliantie werkt onderling samen via regionale/provinciale/landelijke uitwisseling van kennis en ervaring. Samen houden we ook het draaiboek met modulen actueel en doen we een deel van de acquisitie.

KESconsult | woonvarianten

KESconsult adviseert o.a. bij de Gemeentebrede Doorbraakprojecten in Harderwijk, Ede en Amersfoort. 

KESconsult is een onafhankelijk consultbureau met o.a. de volgende specialismen:

 • Domotica / Thuistechnologie

 • Aan Langer Zelfstandig Thuiswonen gerelateerde dienstverlening

 • Seniorenhuisvesting / Anders en Actief Wonen

 • Gemeenschappelijjk Wonen en Buurgemeenschappen

 • Woonvarianten zowel voor op het platteland als binnen de bebouwde kom en binnenstedelijk

 • Vitalisering platteland

 • Kennisoverdracht tussen generaties (met name in buurgemeenschappen)

KESconsult adviseert o.a. bij de Gemeentebrede Doorbraakprojecten in Harderwijk, Ede en Amersfoort.  

Contact: KESconsult / Wim G. Kromwijk

info@kesconsult.nl, tel 030-2383506.

Wim G. Kromwijk is vanuit KESconsult|woonvarianten o.a. projectleider geweest bij de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen, Federatie Gemeenschappelijk Wonen, Kenniscentrum Anders, Actief en Duurzaam Wonen, en LaCoTA Duurzame Energiemix. KESconsult voert nu vooral adviestrajecten uit van LaCoTA; o.a. voor gemeenten, WoonServiceOrganisaties (verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties), Buurgemeenschappen en woningcorporaties.

Wim G. Kromwijk was eerder werkzaam voor COSBO-Nederland (samenwerkende ouderenbonden) en directeur van LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden in verzorgingshuizen).

Atrivé

In zeven gemeenten in Regio FoodValley (Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) begeleidt Atrivé de campagne Woon Bewust. Het doel van deze campagne is om inwoners bewust te maken van de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te wonen op een prettige en veilige manier. Naast tips en informatie over woningaanpassingen, energiebesparing en gebruik van thuistechnologie/domotica, is er in deze campagne ook aandacht voor voeding en beweging.


Atrivé heeft ook veel gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties geadviseerd bij het opstellen van een WoonVisie. Atrivé kan gemeenten ook adviseren bij het opstellen van een uitvoeringsregeling voor de blijverslening.


Atrivé voert in diverse gemeenten huisbezoeken uit en adviseert  bewoners in het kader van de blijverslening (o.a. in de gemeenten Veenendaal en Nieuwegein).


Contact: Atrivé / Anita Lahuis

Senior adviseur Wonen & Zorg

A.Lahuis@Atrive.nl

(06-53960977)Juridisch eigendom

Logo_LaCoTA.png

Coöperatie LaCoTa is eigendom van onderstaande initiatiefnemers, klanten, en woonzorgconsumentenorganisaties.

Er wordt gewerkt aan verbreding van de coöperatie met meer participanten en investeerders. Er is ruimte voor crowdfunding; in eerste instantie voor 5 participaties van ieder € 2.500,--.


3Bplus

3Bplus heeft een uitgebreide ervaring in de beveiligingsbranche, waardoor zij zowel beschikken over een integrale deskundigheid van het kennisgebied als over inlevingsvermogen in maatwerk. Zij kunnen woonserviceorganisaties bijstaan op het gebied van huisautomatisering (Domotica), toegangscontrole, inbraakpreventie en detectie, brandveiligheid en ontruiming, cameratoezicht, intercom en videofoon, meldkamers en gebouwbeheersystemen.

Voor LaCoTA werkt 3Bplus aan een moduul personenalarmering - alarmopvolging door beelbeltechniek - elektronische aansturing van deursloten .

Anders, Actief, en Duurzaam wonen

Het Kenniscentrum AAD is onderdeel van de Coöperatie. Het geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel daarvan zijn interessant voor zowel jong als ouder. Al eens gehoord van Buurgemeenschappen, Gestippeld Wonen, Gemeenschappelijk Wonen, Centraal Wonen, WaterWonen, Nulenergiewoning, of een cluster Mantelzorgwoningen?
Het vormen van nieuwe Buurgemeenschappen is onze specialiteit.

We willen bereiken dat woonservicediensten beter, toegankelijker, en goedkoper worden voor zowel jong als ouder.

Kenniscentrum AAD is in 2010 ontstaan uit een samenwerking tussen One Planet Foundation en KESconsult|woonvarianten. Al vrij snel zijn er meer partners en netwerken betrokken geraakt bij het initiatief. In 2013 is het initiatief uitgebouwd tot een Coöperatie.

KESconsult | woonvarianten


KESconsult is een onafhankelijk consultbureau met o.a. de volgende specialismen:

 • Seniorenhuisvesting / Anders en Actief Wonen

 • Buurgemeenschappen

 • Woonvarianten zowel voor op het platteland als binnen de bebouwde kom en binnenstedelijk

 • Aan Langer Zelfstandig Thuiswonen gerelateerde dienstverlening

 • Domotica / thuistechnologie

 • Kennisoverdracht tussen generaties (met name in buurgemeenschappen)

 • Vitalisering platteland

 • Innovatie agrarisch vastgoed

 • Financiële participaties in (NSW) landgoederen.

Contact: info@kesconsult.nl, tel 030-2383506.

Verkerk Service Systemen

 

Verkerk Service Systemen brengt het MantelzorgScherm uit onder de naam VSS PC touch. Het programma van de VSS PC touch bevat voor een belangrijk deel dezelfde modulen als op het LaCoTA MantelzorgScherm. Verkerk Service Systemen is gespecialiseerd in het installeren van domotica die verbonden kan worden met de VSS PC touch. Denk aan automatische deuropening, openen en sluiten van gordijen en zonwering, bedienen van de verwarming enz. Verkerk Service Systemen richt zich bij de promotie van de VSS-PC touch vooral op de intramurale markt van verzorgingshuizen en op de woonservicezones die bediend worden vanuit verzorgingshuizen. 

LaCoTA richt zich op zelfstandigwonenden, hun familie en mantelzorgverleners.

XS-Comfort

XS-Comfort is sinds begin 2018 partner van LaCoTA. Zij zijn hoofdleverancier voor bijna alle slimme thuistechnologie die LaCoTA via de webwinkel kan aanbieden.