Over ons

LaCoTA is een landelijke Coöperatie

die vanuit woonzorgconsumentenperspectief gemeenten, buurgemeenschappen, welzijnorganisaties, woningcorporaties en zorgaanbieders ondersteunt in het gebruik van moderne thuistechnologie (domotica).

 • Voor bewoners moet dit meer comfort en veiligheid (inbraakpreventie!) opleveren.
 • Voor mantelzorgers een taakverlichting.
 • En voor familie, vrijwilligers, professionele zorg- en dienstverleners een eenvoudiger communicatie (beeldbeldienstverlening) Scherm van LaCoTA

 Daarnaast zijn formele doelstellingen van LaCoTA:

 • fungeren als kenniscentrum.
 • fungeren als inkoopcoöperatie. We doen dat bijvoorbeeld op het gebied van domotica-oplossingen door het LaCoTA Comfort-pakket voor thuistechnologie aan te bieden. 

De volledige naam van de coöperatie is LANDELIJKE COOPERATIE TREFPUNT ANDERS, ACTIEF, EN DUURZAAM WONEN u.a. We gebruiken de lettercombinatie LaCoTA ook voor:

 • Langer Comfortabel Thuis Alliantie (netwerk van consulenten en ambassadeurs) Over ons
 • Langer Comfortabel Thuis Academie (ondersteuning, e-learning en trainingen) Ondersteuning
 • Langer Comfortabel Thuis Anders, Actief en Duurzaam Wonen (woonvariantenboulevard) Woonvarianten

Diensten van LaCoTA

Zie elders voor een overzicht van onze diensten

Onze 14 innovatieve trajecten

De belangrijkste innovatieve trajecten die wij hebben ontwikkeld zijn:

 1. Platform SchermVan; web/app voor o.a comfort, dienstverlening, zorgcommunicatie, personenalarmering, info over WMO, buurtcommunicatie, Langer Comfortabel Thuis en nog veel meer.
 2. Webwinkel voor modulair abonnement domotica (comfort en thuistechnologie)
 3. Inzichtelijk maken gemeentelijke informatie over Langer Comfortabel Thuis Wonen en de WMO
 4. Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen. (Buurgemeenschappen en Virtuele woongemeenschappen).
 5. Varianten Comfortabel, Anders, Actief, Duurzaam en Inclusief Wonen
 6. Matchingsite Mijn Trefpunt om hobby's en activiteiten te delen
 7. Je eigen "woonzorgcentrum" thuis
 8. Eettafel in de buurt
 9. Netwerk Domoticavrijwilligers
 10. Netwerk Domoticateams
 11. Meervoudig bewonen boerderijen; opnieuw relevant in het kader van landelijk stikstofbeleid
 12. Energiecollectief
 13. Zelfbouw
 14. LaCoTA zelf

Deskundigheid

Vier invalshoeken

1) Mensen zijn gesteld op hun eigen woning en woonomgeving en willen daar meestal zo lang mogelijk blijven wonen, ook als hun behoefte aan zorg toeneemt. Thuis biedt een gevoel van veiligheid; een plek die gevuld is met herinneringen en bezittingen. Ook de meeste ouderen willen absoluut niet verhuizen. Dit verlangen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen sluit aan bij het beleid van de overheid: om de toenemende zorgvraag terug te dringen en kosten betaalbaar te houden.

Om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk langer thuis kunnen blijven wonen, is het zaak stil te staan bij hun woonbehoeften en woonwensen. Ouderen willen bijvoorbeeld nauw verbonden blijven met hun sociale contacten, ook willen zij zich veilig voelen. Veiligheid omvat hierbij zowel welzijn als gezondheid. Om deze behoeften te vervullen, is technologie een onmisbaar hulpmiddel.

LaCoTA zet zich in om mensen te helpen langer comfortabel thuis te kunnen wonen. We zorgen voor wooncomfort door mensen een sociaal netwerk te bieden en hun omgeving veilig te houden via slimme oplossingen, dienstverlening, zorgcommunicatie en alarmering.

Veel van de oplossingen die mensen helpen om comfortabel thuis te blijven wonen, zijn duur zonder onderling compatibel te zijn. Oplossingen werken dan niet goed samen. Bij LaCoTA kiezen we er echter voor om al deze toepassingen te bundelen in één modulaire oplossing. We bieden daarvoor de app/web: SchermVan (zie de Demo).

2) LaCoTA werkt aan Domoticateams in de wijk. We doen dat met diverse partners; ROC's, WijkLeerbedrijven en de HCC!SeniorenAcademie.

3) LaCoTA heeft een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Ook dat doen we met diverse partners. Het streven is dat iedere gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie voor Langer Comfortabel Wonen.

4) Voor de particuliere markt is een webwinkel opgezet met basisproducten en basisdiensten om Langer Comfortabel te Wonen.

Informatie over 30 woonvarianten

LaCoTA geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel van die varianten zijn interessant voor zowel jong als ouder. 
Wij dragen bij aan een optimale keuze en bemiddeling tussen vraag, aanbod en locatie. En dat zowel landelijk, regionaal als plaatselijk.
Duurzaamheid krijgt daarbij bijzondere aandacht.
Zie voor een overzicht van woonvarianten > Anders en Actief Wonen. https://www.lacota.nl/anders-en-actief-wonen/woonvarianten
Zie voor bemiddelingen en makelaardij: http://www.woonvariantenboulevard.nl.

Vitale gemeenten

LaCoTA draagt bij aan vitale gemeenten doordat we:

 • kennis hebben over Buurgemeenschappen en Gemeenschappelijk Wonen;
 • een zeer compleet modulair Comfort-pakket (thuistechnologie/domotica) aanbieden met alles op het gebied van comfort, besparen op energiekosten, communicatie, telecom, personenalarmering, e-slotaansturing, beeldbellen, beeldbelzorg, beeldbeldienstverlening, e-health;
 • kennis hebben over mantelzorgoplossingen.

Vitaal platteland

LaCoTA draagt bij aan vitaal platteland doordat we:

 • kennis hebben over Buurgemeenschappen
 • de opgebouwde kennis van voorheen Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen beheren en uitdragen.

 

Consulenten Gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen


Langer Comfortabel Thuis Alliantie (LaCoTA)

LaCoTA is bezig met het opzetten van een Alliantie van consulenten ter ondersteuning van Gemeentebrede Doorbraaktrajecten. Het wordt een Alliantie van ZZP-ers, medewerkers van adviesbureaus en deskundigen op deelterreinen. In het businessmodel ondersteunt iedere consulent ongeveer 5 gemeenten in het vormgeven van het Doorbraaktraject. De Alliantie werkt onderling samen via regionale/provinciale/landelijke uitwisseling van kennis en ervaring. Samen houden we ook het draaiboek met modulen actueel en doen we een deel van de acquisitie.

KESconsult | woonvarianten

KESconsult adviseert o.a. bij de Gemeentebrede Doorbraakprojecten in Harderwijk, Ede en Amersfoort. 

KESconsult is een onafhankelijk consultbureau met o.a. de volgende specialismen:

 • Domotica / Thuistechnologie

 • Aan Langer Zelfstandig Thuiswonen gerelateerde dienstverlening

 • Seniorenhuisvesting / Anders en Actief Wonen

 • Gemeenschappelijjk Wonen en Buurgemeenschappen

 • Woonvarianten zowel voor op het platteland als binnen de bebouwde kom en binnenstedelijk

 • Vitalisering platteland

 • Kennisoverdracht tussen generaties (met name in buurgemeenschappen)

KESconsult adviseert o.a. bij de Gemeentebrede Doorbraakprojecten in Harderwijk, Ede en Amersfoort.  

Contact: KESconsult / Wim G. Kromwijk

info@kesconsult.nl, tel 030-2383506.

Wim G. Kromwijk is vanuit KESconsult|woonvarianten o.a. projectleider geweest bij de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen, Federatie Gemeenschappelijk Wonen, Kenniscentrum Anders, Actief en Duurzaam Wonen, en LaCoTA Duurzame Energiemix. KESconsult voert nu vooral adviestrajecten uit van LaCoTA; o.a. voor gemeenten, WoonServiceOrganisaties (verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties), Buurgemeenschappen en woningcorporaties.

Wim G. Kromwijk was eerder werkzaam voor COSBO-Nederland (samenwerkende ouderenbonden) en directeur van LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden in verzorgingshuizen).

Juridisch eigendom

Logo_LaCoTA.png

Coöperatie LaCoTa is eigendom van onderstaande initiatiefnemers, klanten, en woonzorgconsumentenorganisaties.

Er wordt gewerkt aan verbreding van de coöperatie met meer participanten en investeerders. Er is ruimte voor crowdfunding; in eerste instantie voor 5 participaties van ieder € 2.500,--.


3Bplus

3Bplus heeft een uitgebreide ervaring in de beveiligingsbranche, waardoor zij zowel beschikken over een integrale deskundigheid van het kennisgebied als over inlevingsvermogen in maatwerk. Zij kunnen woonserviceorganisaties bijstaan op het gebied van huisautomatisering (Domotica), toegangscontrole, inbraakpreventie en detectie, brandveiligheid en ontruiming, cameratoezicht, intercom en videofoon, meldkamers en gebouwbeheersystemen.

Voor LaCoTA werkt 3Bplus aan een moduul personenalarmering - alarmopvolging door beelbeltechniek - elektronische aansturing van deursloten .

Anders, Actief, Duurzaam en vooral Comfortabel Wonen

Het Kenniscentrum "Anders en Actief Wonen" is onderdeel van de Coöperatie. Het geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel daarvan zijn interessant voor zowel jong als ouder. Al eens gehoord van Buurgemeenschappen, Gestippeld Wonen, Gemeenschappelijk Wonen, Cirkelgroepen, Woonservicegebieden, inclusieve wijken?
Met de web/app SchermVan draagt LaCoTA bij aan Anders, Actief, Duurzaam en vooral Comfortabel Wonen. (Zie de Demo van de web/app SchermVan.)

We willen bereiken dat woonservicediensten beter, toegankelijker, en goedkoper worden voor zowel jong als ouder.

KESconsult | woonvarianten


KESconsult is een onafhankelijk consultbureau met o.a. de volgende specialismen:

 • Seniorenhuisvesting / Anders, Actief, Duurzaam en vooral Comfortabel Wonen

 • Buurgemeenschappen

 • Woonvarianten zowel voor op het platteland als binnen de bebouwde kom en binnenstedelijk

 • Aan Langer Zelfstandig Thuiswonen gerelateerde dienstverlening

 • Domotica / thuistechnologie

 • Vitalisering platteland

 • Innovatie agrarisch vastgoed

Contact: info@kesconsult.nl, tel 030-2383506.

Verkerk Service Systemen

 

Verkerk Service Systemen brengt het MantelzorgScherm uit onder de naam VSS PC touch. Het programma van de VSS PC touch bevat voor een belangrijk deel dezelfde modulen als op het LaCoTA MantelzorgScherm. Verkerk Service Systemen is gespecialiseerd in het installeren van domotica die verbonden kan worden met de VSS PC touch. Denk aan automatische deuropening, openen en sluiten van gordijen en zonwering, bedienen van de verwarming enz. Verkerk Service Systemen richt zich bij de promotie van de VSS-PC touch vooral op de intramurale markt van verzorgingshuizen. en op de woonservicezones die bediend worden vanuit verzorgingshuizen. 

LaCoTA richt zich met de web/app SchermVan (zie Demo) in de samenwerking met Verkerk Service Systemen op Woonservicegebieden die bediend worden vanuit verzorgingshuizen. Ook richt LaCoTA zich op "inclusieve wijken" en zelfstandigwonenden, hun familie en mantelzorgverleners.

Able

Able is sinds begin 2018 partner van LaCoTA. Zij zijn hoofdleverancier voor bijna alle slimme thuistechnologie die LaCoTA via de webwinkel kan aanbieden.