LaCoTA stimuleert Inclusief Wonen

LaCoTA wil bijdragen aan de totstandkoming van inclusieve wijken. Voor het wonen betekent dit niet alleen dat er voldoende levensloopbestendige woningen zijn, ook de toegankelijkheid van de openbare ruimte is van belang. Met andere woorden: toegankelijk voor mensen in een rolstoel en voor mensen met een rollator. Daarnaast zullen mensen steeds meer gebruik gaan maken van thuistechnologie en e-health-oplossingen, waardoor er hogere eisen gesteld zullen worden aan internetverbindingen.

LaCoTA wil samen met gemeenten bevorderen dat gemeentelijke Allianties ondersteunend en verbindend bijdragen aan de uitvoering van een gemeentelijk traject Langer Comfortabel Wonen. In 2016 heeft LaCoTA daarvoor een eerste inspiratiedraaiboek samengesteld voor de gemeenten Amersfoort, Ede en Harderwijk. In de twee jaar erna is hard gewerkt aan het realiseren van de app/web SchermVan (zie Demo). Daarmee kunnen mensen o.a. op een eenvoudige manier toegang krijgen tot alle relevante gemeentelijke informatie over Langer Comfortabel Wonen en kan gemakkelijk personenalarmering, comfortdiensten en zorgcommunicatie geregeld worden.

Geplaast: 30 juni 2020

INCLUSIEF WONEN (EN OOK ANDERS, ACTIEF, DUURZAAM EN COMFORTABEL WONEN) STEEDS GEMAKKELIJKER TE ORGANISEREN.

LaCoTA ziet "Inclusief Wonen" als een te onderscheiden woonvariant. We hebben daarom informatie over deze woonvariant gebundeld toegankelijk gemaakt vanaf de startpagina van onze Coöperatie. 

Goede randvoorwaarden voor "Inclusief Wonen" worden steeds vaker door gemeenten geregeld.

Wonen wordt samenleven!

Geactualiseerd: 30 juni 2020

Special: Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities

LaCoTA geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel daarvan zijn interessant voor zowel jong als ouder. Levensloopflexibel Wonen, Thuistechnologie (Domotica), Duurzaamheid, Sociale Netwerken en Mantelzorg krijgen daarbij bijzondere aandacht.

Actieve mensen dragen bij aan vitale gemeenten, een vitale buurgemeenschap en vitale verbindingen!

In dit nummer aandacht voor:

 • Inleiding
 • Slimme gemeenten en smart cities
 • Smart cities voor ouderen
 • Inclusieve wijken
 • Smart homes
 • “Warme” technologie
 • Gemeentelijke informatie langer comfortabel wonen
 • De rol van de app/web SchermVan
 • De rol van onderwijs
 • De rol van Buurtverbinders
 • Koploperprojecten
 • Meer informatie, partners en verwijzingen

Lees hier de special

Gemeentelijke informatie over "Comfortabel" en "Inclusief" wonen gebundeld in SchermVan.nl

Onze app SchermVan.nl integreert verschillende functionaliteiten op gebieden als huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en ondersteuning. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het samenstellen van functionaliteiten van de app. De lijst met functies van SchermVan kan namelijk per gemeente aangevuld worden met plaatselijke leveranciers.

Informatie die gemeenten aanbieden over langer comfortabel wonen is over het algemeen erg gefragmenteerd. Er zijn vaak slechts flarden informatie te vinden achter zoekwoorden als Wmo, woningaanpassing, dienstverlening, vervoer, thuistechnologie en e-health. Door deze fragmentatie is het voor mensen die graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen lastig om te bepalen bij welke instanties ze om hulp kunnen vragen en welke mogelijkheden er voor hen zijn.

LaCoTA streeft ernaar om alle relevante informatie over voorzieningen, hulpmiddelen en diensten binnen een gemeente te bundelen op één enkele webpagina. Deze webpagina is voor gebruikers van SchermVan gemakkelijk en snel te bereiken. Op deze manier kunnen zij in één oogopslag zien wat hun gemeente kan betekenen op het gebied van langer comfortabel wonen.

Dankzij SchermVan krijgt de gebruiker snel en gemakkelijk toegang tot relevante informatie van hun eigen gemeente. 

Zie verder de Demo

Geactualiseerd 17-01-2020

Ook Woonz draagt bij aan fijn en comfortabel thuis kunnen blijven wonen

Sinds maart 2021 is het platform ZilverHuis live. ZilverHuis is een initiatief van Onderlinge ’s-Gravenhage en heeft de ambitie ouderen zo goed mogelijk te ondersteunen om Langer Comfortabel te wonen.  Het platform biedt in vier categorieën diensten aan: woning, zorg en veiligheid, comfort en gemak, financiële dienstverlening. Dienstenpartners zijn ZorgMies Nederland, TotaalSupport en De Woningwachter.

Op het dienstenplatform zijn ook twee tools te vinden: het Familiegesprek en de ZilverHuis check. Met het familiegesprek hoopt ZilverHuis families te helpen. Hier vindt de platformbezoeker gespreksstarters om het (soms wat moeilijke) gesprek over 'later' tussen generaties te voeren.

Met de ZilverHuis check krijgt een bezoeker door het invullen van vragen direct inzicht in de geschatte kosten van woningaanpassingen en diensten voor langer zelfstandig thuiswonen.

Sinds mei 2021 heeft ZilverHuis ook Woonz overgenomen op het dienstenplatform. Op deze manier versterken zij elkaar door zowel de mogelijkheden van verhuizen in kaart te brengen, maar ook voor het langer thuis wonen. Wilt u langer thuis wonen? Neem dan eens een kijkje op het ZilverHuis platform

LaCoTA schrijft regelmatig blogs voor Woonz. LaCoTA werkt sinds dit voorjaar samen met Woonz om Wonen met Zorg in het Groen beter in kaart te brengen. LaCoTA wil via de blogs bij Woonz ook, als bijdrage aan Langer Comfortabel Wonen, de mogelijkheden van thuistechnologie en e-Healthcommunicatie beter in kaart brengen.

Lees meer over Woonz:  https://www.woonz.nl/informatie-inspiratie/hoe-werkt-het/diensten-producten-vinden/

Blogs van LaCoTA op het platform Woonz vindt u op: Nieuwsbrieven & Blogs

Geplaatst: 31 juli 2021

Wonen met ZORG

LaCoTA heeft vanuit het woonzorgconsumentenbelang, een aparte startpagina over "wonen met zorg" gemaakt en zo informatie over keuzemogelijkheden rond zorg toegankelijker gemaakt. LaCoTA verstrekt informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel woonvarianten zijn interessant voor zowel jong als ouder.

Ga naar Omzien naar Elkaar & Wonen met Zorg

"Blijversregeling" kan Langer Zelfstandig Thuiswonen betaalbaar maken

Gemeenten stimuleren steeds nadrukkelijker dat senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen, langer van hun eigen netwerk gebruik maken en daardoor minder een beroep doen op (zorg)kosten.

Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren verder toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65 jaar: 4,6 miljoen mensen! Van hen is een derde ouder dan 80 jaar. Binnen 25 jaar zullen senioren het straatbeeld bepalen. Daarmee verandert tevens de dynamiek op de woningmarkt. Ouderen van nu zijn honkvaster en willen graag oud worden in de eigen woning en in de buurt waar ze nu wonen. De wens om te verhuizen naar een woonzorgcomplex neemt af. De mogelijkheid te verhuizen naar een verzorgingshuis is bijna verleden tijd; alleen met een verpleeghuisindicatie kun je nog gebruik maken van een intramurale oplossing. De belangstelling voor varianten van gemeenschappelijk wonen neemt toe. Zeker ook voor de variant Buurgemeenschap.

Om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het nodig om voldoende en geschikte, levensloopbestendige woning te hebben. 

Veel ouderen wonen echter in woningen die daar niet aan voldoen maar die wel zo gemaakt kunnen worden met kleinere of grotere aanpassingen. Denk aan een veilige douche/badkamer, traplift maar ook aan thuistechnologie, personenalarmering, een MantelzorgScherm en veiligheidsvoorzieningen.  

Niet alle senioren beschikken over spaargeld om die woningaanpassingen te kunnen financieren. Banken verstrekken ouderen niet gemakkelijk een hypotheek of consumptieve lening. Naast bewustwording is het aanbieden van een financieringsinstrument een belangrijke voorwaarde om ouderen te stimuleren hun woning levensloopbestendig te maken.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting  (SVn) heeft zo’n instrument ontwikkeld; de zogenaamde Blijverslening. Daarmee kunnen provincies en gemeenten het zelfstandig thuis wonen bevorderen.

LaCoTA is van mening dat ook het LaCoTA Comfort-pakket een prima instrument kan zijn is om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. LaCoTA gaat daarom in het kader van gemeente brede doorbraakprojecten thuistechnologie met gemeenten in gesprek om de Blijverslening beschikbaar te stellen voor deze vorm van woningaanpassing.

Valys; vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking (voor gereduceerde tarieven!)