30 Aspecten van Community-Care

Met zoveel jonge vitale senioren als er tegenwoordig zijn, zou het eenvoudig moeten zijn te bouwen aan zorgzame buurten. En vanuit die situatie zouden professionele zorgaanbieders zich dan meer kunnen richten op goede Community-Care. Dat maakt ze niet alleen efficiënter maar ook veel effectiever. En dat zal nodig zijn om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden.
Starten van Community-Care hoort bij de taken van het Welzijnswerk.
Professionele zorgaanbieders hebben eigenlijk een ondersteunende rol.
Het zijn van een ZorgSameBuurt is aan de buurtbewoners samen!

LaCoTA benoemt inmiddels meer dan 30 aspecten van Community-Care. Er zijn op het gebied van samenwerking met zorgaanbieders nog heel wat innovaties mogelijk. Daarbij kunnen ZorgSameBuurten veel van elkaar leren.

VPT.png

Voorwerk

 1. Opbouwwerk / welzijnswerk / woningbouw
 2. WoonZorg regiovisies 
 3. Anders en Actief Wonen
 4. Wederkerig Wonen
 5. Zorgzame Buurten
 6. Community building
 7. Opbouwen netwerk Community Care / Samenwerking met professionele zorgaanbieders

Aspecten van Community Care

 1. Ontlasten mantelzorgers en professionele zorgverleners
 2. Voorzorgcirkels
 3. Cirkelgroepen
 4. Woonscan
 5. Comfortabel Wonen en Domotica
 6. Oefenen en Train de Trainer
 7. Clusters Comfortwoningen
 8. Kleinschalige voorzieningen, beschermde woonvormen, intramurale woonvormen met aansluiting bij de buurt
 9. Sociale personen alarmering, wifi-sensoring
 10. Beeldbellen
 11. SamenZorgTablet
 12. Zorgoproepposten, meldkamers
 13. Samenwerking met de ZorgSameBuurt, familie en netwerk, mantelzorgers en ZorgSameBuren,
 14. Samenwerking Coalities tegen Eenzaamheid
 15. Samenwerking biblotheken DigiVitaler
 16. Toegankelijke sociale kaart
 17. Dienstverlening
 18. Thuiszorg
 19. Wijkverpleging
 20. Care thuis en zorgcommunicatie
 21. VPT-zorg
 22. Cure thuis en e-healthcommunicatie
 23. Samenwerking met onderwijs (o.a. voor uitvoeren woonscans, ondersteuning SamenZorgTablet, trainen buurtverbinders)
 24. Energiemanagement
 25. Leren van het hotelwezen

Over veel aspecten heeft LaCoTA eerder een blog geschreven. De komende tijd gaan we die samenvoegen tot een samenhangende visie op Community-Care.
Commentaar is welkom: info@lacota.nl.