Blog: COMFORT-WONINGEN

Comfort-woningen zijn voorzien van alle gemakken van domotica, dienstverlening, service, welzijnscommunicatie en e-healthcommunicatie. In een cluster comfort-woningen is het totale dienstverleningspakket modulair opgebouwd. De basis van het pakket vormen een moderne internetverbinding, wifi en sociale personenalarmering. Het pakket kan uitgebouwd worden met meer dan 100 modulen. Er is veel Digi-zorg mogelijk via het gecertificeerde platform. En alles loopt via één dashboard.
De meeste "servicecomplexen en complexen aanleunwoningen voor senioren" voldoen nog niet aan dit comfort-niveau!

ubuntuplei.jpg

Door de aanwezige domotica en communicatiemiddelen in Comfort-woningen wordt het voor ZorgSameBuren, mantelzorgers en professionele zorgverleners gemakkelijker om hun ondersteunende zorgtaken te doen.

Ook goede woningen voor VPT-zorg
Comfort-woningen zijn, mede door de aanwezige domotica en communicatiemiddelen, ook goede omgevingen voor VPT-zorg. Het ‘volledig pakket thuis’ (VPT) is een pakket zorg en dienstverlening voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vpt is de manier waarop mensen de zorg ontvangen, het is een leveringscontract. Bij een vpt blijft men thuis wonen. Een zorginstelling levert het pakket zorg.

ZorgSameBuren
Binnen, en in de omgeving van een cluster Comfort-woningen wonen waarschijnlijk voldoende vrijwillige ZorgSameBuren (met ervaringsdeskundigheid!)  die bereid zijn buren te ondersteunen in het gebruik van de digitale mogelijkheden. Eventueel bieden de ZorgSameBuren hun ondersteuning vanuit een georganiseerd verband zoals vanuit de bibliotheek of een welzijnsorganisatie.

Cijfers
Bureau RIGO Research & Advies heeft in opdracht van de ministeries van BKZ en VWS onderderzocht wat er al is op dit gebied.

  • Er zijn al 3.129 locaties met geclusterd wonen in Nederland.
  • In totaal 143.802 woningen
  • Daarvan is 89% in bezit van een woningcorporatie, 5% particuliere huur, 1% particuliere koop, en 5% overig

Bureau RIGO Research & Advies verstaat in dit kader onder geclusterd wonen:

  • Minimaal vijf zelfstandige wooneenheden per cluster
  • Het zijn geen intramurale woningen
  • Er is een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte
  • En minimaal 50% van de woningen is bestemd voor 55-plussers.

Let wel, de cijfers van Bureau RIGO- Research & Advies gaan over geclusterd wonen. Om deze 143.802 woningen ook het predicaat comfort-woning te kunnen geven moet het comfort-pakket flink gemoderniseerd worden.

Gecertifeerd platform
Handig om te weten als ZorgSameBuur; LaCoTA heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het meest uitgebreide modulaire platform in Nederland (zie SchermVan/AbleConnect versie https://www.lacota.nl/inclusief-wonen/comfortabelwonen/ ). Recent is deze versie gecertificeerd voor zorgcommunicatie via meldkamers. Met dit platform kan in principe iedere woning opgewaardeerd worden tot  een Comfort-woning.

Afspraken met gemeenten
De komende tijd gaan gemeenten prestatie­afspraken maken met minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) over de bouw van 290.000 nieuwe seniorenwoningen die binnen 8 jaar opgeleverd  moeten worden. Een goed moment om ook als buurt invloed uit te oefen op het comfort-niveau van woningen in de buurt.