Algemene informatie en financiële tegemoetkomingen

Op deze pagina vindt u informatie over langer comfortabel wonen. De gemeente Nuenen heeft informatie over voorzieningen, diensten en hulpmiddelen gebundeld voor gebruikers van het SchermVan.

Wmo

De meeste mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld door ouderdom, een handicap of ziekte. Gelukkig zijn er vaak familieleden, buren of vrienden die een handje willen helpen. Als deze hulp niet voldoende is, dan kan de gemeente ondersteuning bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hulp bij het huishouden, vervoer, aanpassingen van de woning, begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uitgangspunt is uw eigen verantwoordelijkheid. U heeft niet automatisch recht op een voorziening. De gemeente bekijkt op de eerste plaats met u of u zelf de benodigde hulp kunt regelen, bijvoorbeeld door de inzet van familie, buren of kennissen. Wanneer dat niet of in onvoldoende mate mogelijk is dan wordt samen met u nagegaan of u in aanmerking komt voor een individuele voorziening. Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) voert deze wettelijke taken uit.

Meer lezen over Wmo?

CMD

Hulp en advies nodig over dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één plaats voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD). Bij het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) heeft u één aanspreekpunt. Samen met deze vaste medewerker kijkt u naar uw situatie en zorgvraag. Uw vraag staat centraal. Met de medewerker bespreekt u vervolgens wat u zelf of met behulp van familie, vrienden, buren en kennissen kunt doen. Lukt het niet om uw problemen zelf of met uw omgeving op te lossen? Dan ondersteunt het CMD u, bijvoorbeeld bij het bekijken van de mogelijkheden van dagbesteding of een woningaanpassing.

Meer lezen over het CMD?

PGB

Krijgt u ondersteuning vanuit de WMO? En wilt u de hulp zelf regelen? Dan vraagt u een pgb aan bij het CMD. Met een pgb regelt u bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, een woningaanpassing of een vervoersvoorziening.  Bij een pgb krijgt u een vast bedrag toegekend waarmee u zelf de zorg inkoopt die u nodig heeft.

Meer lezen over het pgb?

LEV groep

De LEV groep is er om vragen te beantwoorden, onder meer over zorg en wonen. Men kan er terecht voor materiële problemen, zoals vragen over voorzieningen en uitkeringen en hulp om met het inkomen beter rond te komen. Of bij problemen met anderen, of als u met zichzelf in de knoop zit. De LEV groep is er ook voor mensen die actief willen zijn in wijk of buurt, of voor mensen die meer willen weten over vrijwilligerswerk. De medewerkers bieden steun en kunnen helpen bij de aanpak van problemen. Zij zijn helper, adviseur of wegwijzer.

Meer lezen over de Lev groep?

Vrijwillige Ouderen Adviseurs

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Toch komt er vaak een moment dat ouderen hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven. De stap om dan hulp te vragen, is niet voor iedereen even gemakkelijk. Een Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA) kan u daarbij helpen. Een VOA is van veel zaken op de hoogte: van administratie tot zingeving. Hij of zij kan u zodoende adviseren op het gebied van financiële regelingen, mogelijkheden van zorgvoorzieningen, woningaanpassing e.d.

Een VOA onderzoekt met u wat uw wensen en vragen zijn. De VOA is getraind om goed te luisteren. De VOA zoekt vervolgens met u hoe uw wensen gerealiseerd kunnen worden. De ouderenadviseur kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. Zo kan de VOA u laten zien waar u de oplossing voor uw probleem kunt vinden. Ook kan de VOA u de weg wijzen naar de juiste instantie.

De VOA’s werken in Nuenen via de ouderenbonden of buurtverenigingen. Zij werken kosteloos.

Meer lezen over de Vrijwillige Ouderen Adviseurs?

NuenenHelpt.nl

Op de website NuenenHelpt.nl staan heel veel antwoorden en adviezen op één plaats bij elkaar. Ook staan er namen en telefoonnummers van de juiste contactpersoon bij als u in de gemeente Nuenen woont. Of als u een familielid wilt helpen die in Nuenen woont. NuenenHelpt.nl biedt betrouwbare, praktische en lokale informatie. Op één plek. Handig als u een vraag heeft.

Meer weten over Nuenenhelpt.nl?

Kosten

Het verschilt per persoon hoe de begeleiding vanuit de gemeente er precies uitziet. Uw situatie wordt bekeken in een “keukentafelgesprek” met een CMD-medewerker dat plaatsvindt na uw Wmo-aanvraag. U bespreekt waar u in het dagelijks leven moeite mee heef en welke hulp u al van anderen ontvangt. De gemeente stemt de eventuele begeleiding daarop af. Voor sommige begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt berekend aan de hand van uw persoonlijke situatie

Woningaanpassingen en thuistechnologie

Als u niet in staat bent om de woningaanpassing zelf aan te brengen, kan de gemeente u bijstaan. De gemeente beslist welke oplossing er wordt vergoed. De gemeente vergoedt alleen de goedkoopste mogelijkheden. Soms mag u een duurdere aanpassing kiezen, als u daarvoor zelf bijbetaalt. Bij een pgb krijgt u een maximumbedrag dat u kunt besteden bij de aanschaf van woningaanpassingen. Aanpassingen die u ook tegen een redelijke prijs bij een bouwmarkt kunt kopen, worden vaak niet vergoed door de gemeente. Denk aan wandbeugels, een verhoogd toilet of een hendelmengkraan. In sommige gevallen kan thuistechnologie ook vergoed woorden door de gemeente vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld apparatuur voor het op afstand bedienen van ramen, deuren en gordijnen. Voor woningaanpassingen moet u een eigen bijdrage betalen.

Hulpmiddelen en vervoersmiddelen

Hulpmiddelen die ervoor zorgen dat u langer zelfstandig kunt blijven wonen, kunt u in sommige gevallen regelen via uw gemeente. U kunt hierover informatie inwinnen via bijvoorbeeld Bartiméus, Visio of de leverancier van het hulpmiddel.

Ook voor bepaalde vervoersmiddelen is een vergoeding door de gemeente mogelijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aangepaste fiets en scootmobiel. De gemeente kijkt waarvoor u het vervoersmiddel nodig heeft en wat uw gezondheidsproblemen zijn. U betaalt hierbij een eigen bijdrage. Het kan zijn dat de gemeente een maximumbedrag heeft vastgesteld en dat u het vervoersmiddel zelf mag uitzoeken. Als u boven het maximumbedrag uitkomt, moet u zelf bijbetalen.

Een rolstoel die u langdurig nodig heeft, wordt in bruikleen verstrekt. Hiervoor is geen eigen bijdrage verschuldigd. Dat betekent niet dat elke rolstoel volledig wordt vergoed door de gemeente. Ook hierbij kan het zijn dat de gemeente een maximumbedrag vergoedt.

Dagbesteding en dagopvang

De gemeente Nuenen is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen die praktische en sociale hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Dagbesteding maakt daar onderdeel van uit. Zo nodig krijgt u een beschikking waarin staat dat u recht heeft op dagbesteding. U kunt daarmee terecht bij aanbieders van dagbesteding die een contract hebben met de gemeente. U kunt ook een pgb aanvragen, waarmee u zelf een aanbieder van dagbesteding kunt uitzoeken. Bent u niet in staat om zelf vervoer naar de dagbesteding te organiseren, dan wordt vanuit de Wmo bekeken of u voor vervoer naar de dagbesteding in aanmerking komt.

Diensten

Meestal zijn er laagdrempelige oplossingen voor uw probleem voorhanden. Zo’n oplossing heet een ‘voorliggende voorziening’. Samen met u bekijkt de gemeente alle mogelijkheden. Bijvoorbeeld een boodschappendienst, klussendienst, kinderopvang of maaltijdservice. Soms lukt het niet om het probleem op een laagdrempelige manier op te lossen. Dan kan de gemeente bijvoorbeeld Hulp bij het Huishouden organiseren. Dit kan op twee manieren:

1. U krijgt thuiszorg via een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. De gemeente betaalt en regelt deze hulp direct met de organisatie. Dit heet ook wel zorg in natura.

2. U huurt zelf een huishoudelijke hulp in. Deze betaalt u met het persoonsgebonden budget (pgb) dat u van de gemeente krijgt. Met een pgb kunt ook hulp inkopen bij een persoon of organisatie waarmee de gemeente geen contract heeft afgesloten.

Het CMD kan u informeren over de kosten van diensten. Voorbeeld: de gemeente vraagt voor Hulp bij het Huishouden een eigen bijdrage en voor de klussendienst betaalt u materiaalkosten plus een gering vast bedrag per klus.

Respijtzorg

Voor professionele respijtzorg heeft degene voor wie u zorgt een beschikking nodig van de gemeente. Om deze te krijgen, kunt u een melding doen bij het CMD. De gemeente Nuenen bekijkt dan of uw naaste in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo.