Algemene informatie en financiële tegemoetkomingen

Op deze pagina vindt u informatie over langer comfortabel wonen. De gemeente Almere heeft informatie over voorzieningen, diensten en hulpmiddelen gebundeld voor gebruikers van het SchermVan.

Pgb

Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het wijkteam. Met een wijkwerker bespreekt u uw situatie en wat er nodig is om u te ondersteunen. De volgende stap is het zoeken van ondersteuning die geschikt is voor uw situatie. In Almere is er een groot aanbod van ondersteuning direct ingekocht bij instellingen (zorg in natura). Wanneer u vindt dat dit aanbod niet geschikt voor u is, dan komt u eventueel in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb). Daarmee kunt u zelf  inkopen wat u nodig hebt.

Met een pgb kunt u dus zelf uw ondersteuning regelen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw budget en voert betalingen namens u uit. Via het digitale systeem MijnPGB ziet u hoeveel budget u nog heeft. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een pgb is dat u een uitvoeringsplan maakt. Het uitvoeringsplan is een plan waarin u omschrijft waarom u kiest voor een pgb, welke ondersteuning u wilt inkopen en bij wie. Het plan beschrijft ook de kwaliteit van de ondersteuning, hoe lang het duurt en wat de kosten zijn. Als uw pgb door het wijkteam is goedgekeurd, dan maakt u afspraken met uw zorgverleners en stelt u zorgovereenkomsten op.

Kosten

U betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp of een scootmobiel. En voor ondersteuning die u zelf betaalt met een pgb. Ook woningaanpassingen zoals een traplift vallen onder de eigen bijdrage.

Sinds 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Het bedrag is dus niet meer afhankelijk van uw inkomen of vermogen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

Ondersteuningsarrangementen

Vanaf halverwege 2018 is er iets veranderd voor Almeerders die gebruikmaken van individuele begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden. We noemen de nieuwe werkwijze ook wel het werken met 'ondersteuningsarrangementen'. Ondersteuningsarrangementen bieden de mogelijkheid om verschillende soorten ondersteuning met elkaar te combineren. Er is veel ruimte voor maatwerk. Dit betekent dat:

•             inwoners met een hulpvraag één contactpersoon hebben voor de ondersteuning binnen de arrangementen. Aanbieders werken (waar nodig) samen om individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp gecombineerd te kunnen bieden;

•             de ondersteuning is afgestemd op hoe uw situatie nú is. Samen met uw aanbieder heeft u namelijk de ruimte om te bepalen welke ondersteuning wanneer nodig is. Gaat het wat minder goed? Dan is er tijdelijk meer ondersteuning mogelijk. En gaat het weer wat beter, dan wordt de ondersteuning minder. Waar nodig kan de ondersteuning maandelijks of zelfs wekelijks meebewegen met uw ondersteuningsbehoefte. Daarvoor hoeft u tussentijds niet terug naar het wijkteam.

In gesprek met het wijkteam komt uw hele situatie ter sprake. Wat zijn de kenmerken van uw hulpvraag? En welke resultaten wilt u behalen? De wijkwerker bespreekt met u wie kan helpen bij het behalen van deze resultaten en wat u zelf kunt doen. Heeft u professionele ondersteuning nodig, dan helpt de wijkwerker om een zorgaanbieder te kiezen. Na de keuze voor een aanbieder krijgt u daar een contactpersoon.

Met de contactpersoon maakt u duidelijke afspraken over welk hulp u krijgt, hoeveel en wanneer. De gemiddeld in te zetten ondersteuning komt op papier te staan. De wijkwerker kijkt mee met de afspraken en doet daarna een stapje opzij. Het kan natuurlijk dat er na een tijdje iets verandert in uw situatie. Samen met uw contactpersoon kunt u hier flexibel mee omgaan. Hiervoor hoeft u niet terug naar het wijkteam.

De nieuwe werkwijze gaat alleen over individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Heeft u nog andere vormen van ondersteuning? Hiervoor blijft de werkwijze zoals u nu al gewend bent.

Wijkteam

Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u extra ondersteuning nodig. Voor hulp in de huishouding bijvoorbeeld. Of begeleiding in uw dagelijks leven. Voor dit soort vragen kunt u terecht bij het wijkteam. De wijkwerker gaat met u in gesprek over uw situatie. Hij of zij kijkt niet alleen naar uw problemen, maar vooral naar uw mogelijkheden. Samen gaat u op zoek naar oplossingen. Bijvoorbeeld door het inschakelen van familie, buren, vrienden, mantelzorgers of vrijwilligers. De wijkwerkers van het wijkteam zijn professionals uit verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, zoals een maatschappelijk werker, een cliëntondersteuner van MEE, een WMO-consulent, een opbouwwerker en een vrijwilligersconsulent.

Als u contact zoekt met het wijkteam en om ondersteuning vraagt, dan heet dat een melding. Deze melding kan leiden tot een persoonlijk gesprek. Dit heet het keukentafelgesprek. We voeren het gesprek het liefst bij u thuis. Vandaar de naam keukentafelgesprek. In de praktijk kan het gesprek ook ergens anders plaatsvinden. Het gaat erom dat het gesprek plaatsvindt op een plek die u prettig vindt. Tijdens het keukentafelgesprek praat u met een medewerker van wijkteam: een wijkwerker. Het gesprek gaat over uw ondersteuningsvraag en de mogelijke oplossingen daarvoor. Bij het gesprek mag er iemand uit uw omgeving (bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een mantelzorger) aanwezig zijn. Een onafhankelijke cliëntondersteuner is ook van harte welkom.

Als het nodig is, wijst de wijkwerker u de weg naar passende zorg en ondersteuning. Er zijn voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan de BoodschappenPlusBus, de Scootmobielpool of de activiteiten in het buurtcentrum. En er zijn individuele voorzieningen, zoals zorg aan huis, dagbesteding of opvoed-ondersteuning. Het wijkteam bekijkt in overleg met u, wat u nodig heeft. Alle betrokkenen werken samen volgens een ondersteuningsplan dat de wijkwerker samen met u maakt. Zo voorkomen we dat mensen langs elkaar heen werken. Het wijkteam kent uw wijk goed. De wijkwerker weet welke voorzieningen, organisaties en actieve buurtbewoners er zijn en kan u met hen in contact brengen.

Sociale Wegwijzer Almere

Sinds kort heeft de gemeente Almere, en niet meer het Rijk, net als andere gemeenten, de taak om inwoners te helpen bij aanvragen over sociale en maatschappelijke zorg. Bent u een Almeerse inwoner en zoekt u ondersteuning bij maatschappelijke vragen? Dan biedt de Sociale Wegwijzer Almere een passende richting. Bent u op zoek naar lotgenoten? Ook dan verwijst de Sociale Wegwijzer Almere u graag door naar een geschikte belangenorganisatie, waar u gelijkgestemden kunt vinden om mee te praten.

Meedenker

Heeft u hulp nodig in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld bij het schoonhouden van uw huis of het indelen van de dag? Dan is het soms best even zoeken bij wie u moet zijn of hoe u dit regelt. Onze tip: schakel een meedenker in. Twee mensen weten namelijk meer dan een. En zo’n meedenker kan helpen duidelijk maken wat belangrijk is voor u. De meedenker kan iemand zijn die u goed kent. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid, vriend of vriendin. U kunt ook gratis iemand erbij vragen die weet waar u terecht kunt in Almere. Zo iemand heet een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO). Dat kan een vrijwilliger zijn die door (eigen) ervaring uw situatie goed snapt. Of iemand met professionele ervaring.

De vrijwilligers van OCO Almere hebben door (eigen) ervaring kennis van uw ziekte, beperking of situatie. Ze weten dus wat u meemaakt en kunnen vanuit die ervaring met u meedenken. De medewerkers van MEE kunnen met u meedenken vanuit professionele ervaring.