LaCoTA blijft de woonvariant Gemeenschappelijk Wonen promoten

En voorloper van LaCoTA, de inmiddels opgeheven Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen, was partner van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen. LaCoTA heeft daardoor nog altijd veel kennis over Gemeenschappelijk Wonen. Niet alleen over het gemeenschappelijk bewonen van boerderijen (zie Groen Wonen). LaCoTA heeft ook nieuwe varianten van Gemeenschappelijk wonen ontwikkeld zoals Buurgemeenschappen, Virtuele Woongemeenschappen en Cirkelgroepen.

LaCoTA zet zich met name in om gemeenten te stimuleren meer aandacht te besteden aan varanten van Gemeenschappelijk Wonen in het kader van "Slimme gemeenten en Inclusieve wijken". Zie verder Gemeenschappelijk Wonen en Special nummer 4: Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities.

Federatie Gemeenschappelijk Wonen in 2015 opgeheven.

De FGW is in 2015 opgeheven. Een aantal taken wordt door de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO) en de Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW) in goed overleg voortgezet. O.a. het organiseren van de Landelijke Opendag Gemeenschappelijk Wonen blijft jaarlijks georganiseerd worden. Ook de website www.gemeenschappelijkwonen.nl met veel relevante informatie over Gemeenschappelijk Wonen blijft beschikbaar.

Gemeenschappelijk Wonen

Gemeenschappelijk Wonen is een woonvariant waarbij bewoners bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. Deze woonvorm is niet aan leeftijd gebonden tenzij groepen zelf beperkingen afspreken.

Lees meer over diverse vormen van Gemeenschappelijk Wonen.

Onderzoek Gemeenschappelijk wonen op leeftijd

Voor steeds meer mensen zijn varianten van gemeenschappelijk wonen een aantrekkelijke optie. Gezien de algemene vergrijzing van de bevolking, de toenemende welvaart en vitaliteit van ouderen en de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, is te verwachten dat de belangstelling voor gemeenschappelijk wonen de komende jaren sterk zal blijven toenemen. Ook bij met name oudere allochtonen is deze tendens waarneembaar.

Meer..>

Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities

Slimme gemeenten kunnen ons leven gemakkelijker maken. Daarbij moeten ze echter wel de gehele samenleving dienen. Verplaatsen door de stad kan voor kwetsbare groepen in onze samenleving heel frustrerend zijn, bijvoorbeeld voor mensen met een handicap en voor ouderen. Zoiets alledaags als winkelen, kruispunten oversteken, uitstappen bij de juiste bushalte kan voor deze mensen een grote hindernis zijn.

LaCoTA wil bijdragen aan de totstandkoming van inclusieve wijken. Voor het wonen in wijken betekent dit niet alleen dat er voldoende levensloopbestendige woningen zijn, ook de toegankelijkheid van de openbare ruimte is van belang. Met andere woorden: toegankelijk voor mensen in een rolstoel en voor mensen met een rollator. Daarnaast zullen mensen steeds meer gebruik gaan maken van thuistechnologie en e-health-oplossingen, zodat er hogere eisen gesteld zullen worden aan internetverbindingen.

LaCoTA wil samen met gemeenten bevorderen dat gemeentelijke Allianties ondersteunend en verbindend bijdragen aan de uitvoering van een gemeentelijk traject Langer Comfortabel Wonen. In 2016 heeft LaCoTA daarvoor een eerste inspiratiedraaiboek samengesteld voor de gemeenten Amersfoort, Ede en Harderwijk. In de twee jaar erna is hard gewerkt aan het realiseren van de app/web SchermVan. Daarmee kunnen mensen o.a. op een eenvoudige manier toegang krijgen tot alle relevante gemeentelijke informatie over Langer Comfortabel Wonen en kan gemakkelijk personenalarmering, comfortdiensten en zorgcommunicatie geregeld worden.

Smart city-technologie biedt kansen om de kwaliteit van leven voor minder valide mensen te verbeteren. Steden kunnen meer inclusief worden, mits ervoor gewaakt wordt dat technologische vooruitgang ons niet verdeeld en kwetsbare groepen (verder) geïsoleerd raken. LaCoTA heeft een special over dit onderwerp geschreven met daarin o.a. aandacht voor:

  • Inclusieve wijken
  • Smart homes
  • “Warme” technologie
  • Gemeentelijke informatie langer comfortabel wonen
  • De rol van de app/web SchermVan
  • De rol van onderwijs
  • De rol van Buurtverbinders
  • Koploperprojecten

 

Geactualiseerd 16-5-2019

Handreiking realiseren projecten Gemeenschappelijk Wonen

Op de website van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen is een handreiking te vinden over o.a. verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen en succesfactoren om een project te laten slagen. ( http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/handreiking/ )

MAAK VAN JE WOONGEMEENSCHAP EEN DUUURZAAM ENERGIECOLLECTIEF

Projecten Gemeenschappelijk Wonen kunnen zich via de LaCoTA Duurzame Energiemix gemakkelijk omvormen tot energiecollectieven. 

Iedere bewoner kan voor zichzelf besluiten over te stappen naar de LaCoTA Duurzame Energiemix (100% duurzaam en gegarandeerd goedkoper dan wat je nu betaalt!). Kijk voor overstappen op Energie